2.3.4 Sanering Olasfaterrein

Met de sanering van het Olasfaterrein lossen wij de bodemverontreiniging en werken wij aan een gezonder en veiliger leefmilieu.

Context

De sanering Olasfa is een verplichting in het kader van de Wet bodembescherming die al meerdere jaren loopt. Onze planning is erop gericht de sanering in 2016 af te ronden. De nazorg loopt nog enkele jaren door. De nazorg bij Olasfa bestaat uit…

Acties

  1. Afronding sanering medio 2016.

  2. De nabehandeling loopt naar verwachting nog enkele jaren door.

Toelichting op voortgang

De stoomsanering is in volle gang. De sanering heeft meer vervuiling opgeruimd dan ooit gedacht. Ten opzichte van de 2e monitor blijkt de vervuiling weer meer dan verwacht. Gingen wij in september nog uit van 660 ton, inmiddels is de omvang van de vervuiling opgelopen tot 740 ton. De stoomsanering zullen wij in elk geval nog in 2017 voortzetten tot een niveau waarop we tot een gecontroleerde afronding kunnen komen. Daarna zullen wij in samenspraak met de gemeente Olst-Wijhe de herinrichting oppakken.

Als onvoorziene actie in 2016 hebben wij een schaderegeling vastgesteld om de bewoners tegemoet te komen in de overlast die zij van de sanering ervaren. Wij hebben hierover regelmatig met u van gedachten gewisseld in de statencommissie en u schriftelijk geïnformeerd (PS-brief  nr 2016/0151123).

Op verzoek van en in overleg met de bewoners hebben we diverse activiteiten op het gebied van de communicatie geïntensiveerd.

Financiën

Toelichting op voortgang

De begrote lasten voor dit project bedragen in 2016 € 6,9 miljoen. Als gevolg van de grotere hoeveelheid aangetroffen vervuiling liggen de betaalmomenten van enkele verstrekte opdrachten later in de tijd. Hierdoor komt  € 1,47 miljoen, van het budget 2016, in 2017 tot besteding.

Wij stellen u voor om een bedrag van € 1,47 miljoen te onttrekken aan de reserve Bodemsanering en toe te voegen ten gunste van de exploitatie 2017, prestatie 2.3.4.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Annemieke Traag.

Rol provincie:

De provincie is de beschikkinghouder in het kader van de wet bodembescherming en is ook opdrachtgever.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2016.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.

Project website

Website Sanering Olasfa-terrein