2.2.3 Beheer nazorgfonds stortplaatsen

Goed beheer van stortplaatsen beperkt het risico van aantasting van de basiskwaliteit van bodem, lucht en leefmilieu.

Context

Vanuit wettelijke taak zorgen we als fondsbeheerder voor continuïteit in financieel beheer voor nazorg stortplaatsen Bovenveld, Elhorst-Vloedbelt en Boeldershoek. Eens in de vijf jaar actualiseren we de nazorgplannen voor de drie stortplaatsen. In…

Acties

  1. Opstellen jaarrekening 2015 en begroting 2017

  2. Vaststelling nazorgplannen 2015 en bepalen doelvermogens

Toelichting op voortgang

Wij hebben de Jaarrekening 2015 opgesteld, gecontroleerd en vastgesteld. De begroting 2017 hebben wij besproken met het Dagelijks Bestuur van het Nazorgfonds.

De Nazorgplannen 2015 hebben wij vastgesteld, de doelvermogens hebben wij u in november 2016 ter vaststelling voorgelegd (PS 2016/825, onderdeel actualisatie belastingverordening).

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Annemieke Traag.

Rol provincie:

De provincie is uitvoerder van de wettelijke taak. Daarnaast zijn wij investeerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.