2.2.2 Uitvoeren vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu en veiligheid

Voor het waarborgen van de basiskwaliteit van bodem en lucht zijn vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) de belangrijkste pijlers. Wij richten ons bij deze prestatie op de uitvoering van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht, Wet Bodembescherming, Wet Milieubeheer en Wet Luchtvaart.

Context

Duidelijke en uitvoerbare voorschriften in vergunningen moeten leiden tot een goede naleving. Goede communicatie, helder toezicht en waar nodig streng optreden leidt dan tot een veilig en gezond leefmilieu. Tegelijkertijd bieden we ruimte voor…

Acties

  1. Binnen de wettelijke termijn verlenen van vergunningen en ontheffingen en het binnen de wettelijke termijn afhandelen van meldingen. Bij risicovolle bedrijven worden de vergunningen jaarlijks beoordeeld op actualiteit bij overige bedrijven is dit eenmaal in de vijf jaar.

  2. Controleren van voorschriften in vergunningen, ontheffingen en meldingen.

  3. Handhavend optreden conform onze Handhavingstrategie zowel bestuursrechtelijk als ook strafrechtelijk.

Toelichting op voortgang

In 94% van alle gevallen zijn de vergunningen, ontheffingen en meldingen binnen de daarvoor wettelijke termijn afgehandeld.  Overschrijding van de wettelijk termijn treedt op in gevallen waarin:

- een bedrijfssituatie complexer is dan gedacht,

- adviezen van derden te laat ontvangen worden,

- door juridische procedures waarop gewacht moet worden,

- door jurisprudentie tijdens het vergunningverleningsproces (als gevolg van nieuwe wetgeving).

Actualisatie van vergunningen is een continu proces en vindt plaats bij elke vergunningaanvraag. De dossiers van de risicovolle bedrijven die in 2016 zijn overgedragen van de gemeenten naar de provincie zijn beoordeeld op actualiteit. Hieruit is gebleken dat bij 7 bedrijven de vergunning op onderdelen aangepast moet worden.

Alle geplande controles in het kader van jaarprogramma 2016 zijn uitgevoerd. Tegen de geconstateerde overtredingen is opgetreden conform onze handhavingsstrategie.

Financiën

Toelichting op voortgang

Voor de implementatie van de Omgevingswet is in 2016 een programma-organisatie ingericht. Voor de kosten van de implementatie en de bijbehorende lobby was in 2016 € 500.000 beschikbaar. Veel is opgezet en uitgevoerd zonder dat dit in 2016 grote kosten met zich heeft meegebracht. Het programma bevond zich dit jaar voor deel ook nog in de opstartfase. Hierdoor zijn de lasten op dit onderdeel €378.000,- lager uitgevallen dan begroot. Omdat voor 2017 ook weer € 500.000 beschikbaar is en dat naar verwachting voldoende is om de kosten te dekken,  wordt voor dit onderdeel geen voorstel tot resultaatbestemming gedaan. Tenslotte  zijn hier en daar wat kleinere deelbudgetten niet volledig aangewend.

Aan opbrengsten is ruim €150.000,- meer ontvangen dan geraamd. Dit wordt verklaard door leges voor een aantal grote vergunningaanvragen.

Provincies zijn vanaf 2015 als bevoegd gezag verantwoordelijk voor het toezicht op de vierjaarlijkse uitvoering van energie-audits door grote ondernemingen. Deze verplichting vloeit voort uit de implementatie van de richtlijn Energy Efficiency Directive (EED). De provincies worden gecompenseerd voor de uitvoeringslast van deze extra toezichtstaak. In de decembercirculaire 2016 van het Provinciefonds is voor 2016 een bedrag toegevoegd van € 11.000,- ter dekking van de eenmalige kosten (zoals training) en van de structurele kosten voor 2016 en 2017.

Met de invoering van de RBML (Regelgeving Burgerluchthavens en Militaire Luchthavens) zijn de provincies sinds 1 november 2009 het bevoegd gezag over de kleine, regionale (niet-nationale) luchtvaartterreinen. Jaarlijks ontvangen wij hiervoor tot 1 januari 2017 een compensatie bedrag via het Provinciefonds. Voor 2016 hebben wij hiervoor een bedrage van € 46.000,- ontvangen.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Annemieke Traag.

Rol provincie:

De provincie is uitvoerder van een wettelijke taak.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.