2.2.1 Kaderstelling uitvoering water-, milieuwetgeving

Actuele kaderstelling is essentieel voor het borgen van de basiskwaliteit van bodem, lucht, geluid en (milieu)veiligheid. Dit doen we door elk jaar een uitvoeringsprogramma en een jaarverslag vergunningverlening, handhaving en toezicht op te stellen.

Context

We stellen beleid op voor de organisatie en de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving op grond van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht, Wet Milieubeheer, wet Bodembescherming, Wet Luchtvaart, Waterwet, Wet hygiëne en…

Acties

  1. Opstellen beleidsplan vergunningverlening, toezicht en handhaving.

  2. Opstellen jaarprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2017.

  3. Uitvoeren wettelijke coördinatietaak op gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.

  4. Uitvoeren check of bestaande regelgeving onnodig ingewikkeld of belemmerend is.

  5. Implementatie van de wijziging van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht voor vergunningverlening, toezicht en handhaving die in 2016 inwerking treedt afhankelijk van besluitvorming door het Rijk.

Toelichting op voortgang

De werkzaamheden voor de kaderstelling uitvoering water- en milieuwetgeving zijn in 2016 volgens plan verlopen.

We hebben het beleidsplan vergunningverlening, toezicht en handhaving geactualiseerd. Bij brief van 30 juni 2016 hebben wij u geïnformeerd over deze actualisatie van het beleidsplan (PS 2016/634).

Het jaarprogramma VTH 2017 hebben wij in december 2016 vastgesteld.

Voor de wettelijke coördinatietaak hebben wij in 2016 een inventarisatie onder bestuursorganen uitgevoerd. Begin 2017 zullen wij over deze taak in bestuurlijk overleg afspraken maken met onze partners.

In maart 2016 hebben wij u ingelicht over de acties om te komen tot de meest ondernemingsvriendelijke provincie (PS 2016/230). Wij hebben een ondernemerspanel ingesteld om mogelijke verbeteringen te bewerkstelligen over onze dienstverlening, beleid en signalering naar andere organisaties.

De wijziging van de verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving hebben we u ter vaststelling voorgelegd (PS 2016/927) in december 2016.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Annemieke Traag.

Rol provincie:

Wij voeren een wettelijke taak uit.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.