2.2.4 Ondersteunen en (laten) uitvoeren van milieueffectrapportages / duurzaamheidsrapportages (plan MER)

Door het tijdig in beeld brengen van milieu- en duurzaamheidseffecten van voorgenomen plannen en projecten en door deze mee te laten wegen in besluitvorming, dragen wij bij aan het borgen van de basiskwaliteit van bodem, water, lucht, geluid en (milieu)veiligheid.

Context

Vanuit onze rol als initiatiefnemer brengen wij milieu- en duurzaamheidseffecten van voorgenomen plannen en projecten tijdig in beeld om de milieueffecten goed mee te wegen in besluitvorming (wettelijke plicht). Wij toetsen en adviseren de milieu-…

Acties

  1. Adviseren en toetsen op gebied van milieu- en duurzaamheidseffecten van voorgenomen plannen en projecten van derden.

  2. In beeld brengen van milieu- en duurzaamheidseffecten van (eigen) voorgenomen plannen en projecten.

Toelichting op voortgang

Ter voorbereiding op de revisie van de Provinciale Omgevingsvisie is een Leefomgevingskwaliteits effect rapport (LOK-ER) opgesteld. In deze MER is, naast de traditionele milieuaspecten, een beoordeling gegeven van de duurzaamheidsaspecten.

Voor de inpassingsvisie van de gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente (Techbase), de bestemmingsplannen en het luchthavenbesluit is een milieueffectrapportage uitgevoerd. Deze MER is als basis gebruikt waarop de besluitvorming heeft plaatsgevonden.

Verder zijn er MER procedures gevolgd voor de windparken De Veenwieken, het Hoogwaterbeschermingsplan Zwolle (dijkversterking Stadsdijken), de evaluatie van de verwerking van productiewater Schoonebeek, bepalen voorkeurslocatie drinkwaterwinning Twente Achterhoek en de Nationale Omgevingsvisie.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Annemieke Traag.

Rol provincie:

Beïnvloeder, faciliteerder, regisseur.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.