2.5.2 Stimuleren van het gebruik van het netwerk Overijssel Duurzaam en het kennisplatform duurzame ontwikkeling

Door kennis te delen, partijen, inwoners en onderwerpen te verbinden en door te participeren in netwerken stimuleren wij dat derden zich inzetten om ook in de toekomst van de basis kwaliteit van water, lucht, geluid en bodem op orde te houden.

Context

De activiteiten voeren wij uit in samenhang met het programma Duurzaam Door van het Rijk dat in 2016 wordt afgerond. Het kennisplatform Duurzame leefomgeving is opgenomen in het netwerk Overijssel Duurzaam.

Acties

  1. Afronden van vijf projecten die door het netwerk zijn opgezet.

  2. Opzetten en uitvoeren twee nieuwe projecten.

  3. Periodiek uitbrengen van de nieuwsbrief Overijssel Duurzaam.

Toelichting op voortgang

We hebben vijf projecten afgerond. Dit zijn de projecten: omgaan met wateroverlast in Bornerbroek, Groene Lopers, duurzame scholen, bevordering fietsen onder jongeren en duurzaamheidslessen op VMBO-scholen.

Diverse initiatiefnemers hebben voorstellen gedaan die een bijdrage leveren aan de vermindering van voedselkilometers en voedselverspilling. Veel van de ideeën krijgen een plek in het programma Agro en Food. Vanuit deze prestatie hebben we het idee van het Deltion College en Sligro gehonoreerd om studenten te laten ervaren dat versproducten waarvan de houdbaarheidsdatum bijna is overschreden goed bruikbaar zijn in de keuken. De waterschappen hebben een projectvoorstel voor waterbewuste gemeenschappen ontwikkeld.

De nieuwsbrief Overijssel Duurzaam hebben we beëindigd per 1 oktober 2016 met de opstart van het programma Duurzaamheid. Binnen dit programma ontwikkelen we nieuwe communicatiemiddelen rond dit onderwerp.

Financiën

Toelichting op voortgang

Van het budget voor deze prestatie is € 0,4 miljoen bestemd voor duurzaamheid en sociale kwaliteit.  Besteding van een deel van het budget voor duurzaamheid en sociale kwaliteit heeft gewacht op de vaststelling van het programma Duurzaamheid (zie toelichting op de voortgang onder prestatie 2.6.1), waardoor het budget in 2016, voor € 0,2 miljoen, niet besteed is.

Een deel van het budget onder prestatie 2.5.2. maakt onderdeel uit van het KvO budget Gezond en Veilig Leefmilieu. Dit programma is in 2016 financieel afgerond. In de reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel is nog € 71.000 nog beschikbaar, dit bedrag valt vrij naar de Algemene Reserve.

Wij stellen u voor om € 71.000 te onttrekken aan de reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de Algemene Reserve.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Annemieke Traag.

Rol provincie:

De provincie heeft meerdere rollen, namelijk die van beïnvloeder, faciliteerder, regisseur, belangenassembleur, kennisdeler, verbinder en netwerkspeler.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2016.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel: