2.5.1 Adviseren over en stimuleren van duurzaamheidsinitiatieven

Met de afronding van de projecten van het programma Gezond en Veilig leefmilieu stimuleren wij dat de basis kwaliteit van water, lucht, geluid en bodem ook in de toekomst op orde blijft. Wij doen dat door te bevorderen dat het aspect duurzaamheid een vaste plaats krijgt binnen programma’s, projecten en gebiedsontwikkelingen.

Context

Voortzetting, afronden afspraken vanuit Hoofdlijnenakkoord Kracht van Overijssel 2011 - 2015. Wij bevorderen hiermee duurzame ontwikkeling door een methodiek voor brede belangenafweging binnen programma's, projecten en gebiedsontwikkelingen.

Acties

  1. Afronden projecten en activiteiten waarbij duurzaam ontwikkelen een leidraad is geweest bij de besluitvoering en / of uitvoering.

Toelichting op voortgang

In 2016 hebben wij vier pilots (burgerinitiatieven) uitgevoerd in het kader van "Duurzaam wonen en zorg".  De pilots hebben we opgezet naar aanleiding van vragen van inwoners om zowel oudere als jongere inwoners van dorpen langer en duurzamer in het dorp te laten wonen. Wij willen hiermee de sociale kwaliteit in dorpen op een duurzame manier versterken. In werksessies hebben de initiatiefnemers met deskundigen vragen op gebied van duurzaamheid van gebouwen, financiering van de opgave en organisatie besproken. De eindresultaten verwachten wij begin maart 2017.

Financiën

Toelichting op voortgang

Het budget voor deze prestatie bestaat voor € 100.000 uit de eind 2015, via het provinciefonds ontvangen middelen voor het programma Duurzaam Door. In de septembercirculaire 2016 over het provinciefonds is opgenomen dat Overijssel ook in 2016 € 100.000 ontvangt voor het programma Duurzaam Door. De daarmee totaal beschikbare middelen van € 200.000 voor dit programma is in 2016 bijna € 94.000 besteed.  Voor de resterende middelen,  € 106.000, doen wij een voorstel tot resultaatbestemming.

Wij stellen u voor om € 106.000 middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2017 van prestatie 2.5.1 in de begroting 2017.

Een deel van het budget onder prestatie 2.5.1 maakt onderdeel uit van het KvO budget Gezond en Veilig Leefmilieu. Dit programma is in 2016 financieel afgerond. In de reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel is nog € 71.000 beschikbaar, dit bedrag valt vrij naar de Algemene Reserve.

Wij stellen u voor om € 71.000 te onttrekken aan de reserve Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de Algemene Reserve.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Annemieke Traag.

Rol provincie:

De provincie heeft meerdere rollen, zoals beïnvloeder, faciliteerder, regisseur, belangenassembleur, kennisdeler, verbinder en netwerkspeler.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2016.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel: