1.2.2 Uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap IJsseldelta

Inzet van het uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap IJsseldelta is het behoudt en zo mogelijk versterken van de kernkwaliteiten van het gebied. Het gaat hierbij om: - De weidsheid. - De oudste geometrische verkaveling in ons land. - Het reliëf in de vorm van kreekruggen en terpen.

Context

De kernkwaliteiten van het Nationaal Landschap IJsseldelta zijn verder uitgewerkt in het ontwikkelingsperspectief. Eind 2015 eindigt de periode waarin de overheden door programma’s sturen en investeren in Nationaal Landschap IJsseldelta. Wij…

Acties

  1. Eindrapportage uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap IJsseldelta.

  2. Provinciale inzet ten aanzien de gebiedscorporatie bepalen.

Toelichting op voortgang

Het uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap IJsseldelta is in 2016 afgerond (zie PS/2016/254). Via reguliere programma's zoals Agro en Food (zie doelstelling 3.4) ondersteunen we de gebiedscoöperatie.

Financiën

Toelichting op voortgang

Voor het programma Nationaal Landschap IJsseldelta was een bedrag van € 6 miljoen beschikbaar gesteld. Daarvan is de laatste € 48.000 opgenomen in de begroting 2016. De onderbesteding van € 39.000 valt vrij naar de Algemene Reserve nu het programma financieel is afgewikkeld.

Wij stellen u voor om een bedrag van € 39.000 te onttrekken aan de reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan Algemene Reserve.

Investeringsbudget

Toelichting op het investeringsbudget

In deze grafiek geven we inzicht in het voor deze prestatie beschikbaar gestelde investeringsbudget vanuit KvO. Een investeringsbudget blijft meerjarig beschikbaar. Daarom blijft de totale omvang per jaar in principe constant. Voor deze prestatie is in 2012 een budget van € 6 miljoen beschikbaar gesteld:  Investeringsbesluit Uitvoeringsprogramma 2012 - 2015, Nationaal Landschap IJsseldelta.

De staafdiagrammen geven per jaar aan wat van het totaal meerjarig investeringsbudget is besteed tot de peildatum (cumulatief gerealiseerd). Daarnaast is de bestedingsruimte op de Begroting 2016 opgenomen (resterend huidige begroting).

Deze prestatie is in 2016 financieel afgerond. Het resterend projectbudget valt vrij bij deze jaarrekening.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum.

Rol provincie:

De provincie vervult de rol van regisseur.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2016.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Investeringsbesluit Uitvoeringsprogramma 2012 - 2015, Nationaal Landschap IJsseldelta, PS/2012/362