1.2.1 Stimuleren en faciliteren ontwikkelen met kwaliteit in het landelijk gebied

We koppelen ruimtelijke ontwikkelingen aan behoud en versterking van ruimtelijke kwaliteit, zoals verwoord in de Omgevingsvisie. Zo bieden wij ruimte aan (groene) ondernemers. Tegelijkertijd versterken die ontwikkelingen landschappelijke, cultuurhistorische en natuurlijke waarden.

Context

We ondersteunen kansrijke initiatieven die verbinding zoeken met de omgeving (fysiek en sociaal) door het faciliteren van processen en het stimuleren van methoden die leiden tot een effectieve toepassing van ontwikkelen met kwaliteit in het…

Acties

  1. We zetten ontwerpateliers door AtelierOverijssel in voor de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving en andere verbeteracties ruimtelijke kwaliteit.

  2. We ontwikkelen een methode voor de gebiedsgerichte inzet verbetering ruimtelijke kwaliteit.

  3. Samen met partners ontwikkelen we kennis en verspreiden die via bijvoorbeeld studies, workshops, onderzoeken, visievorming en kennisbijeenkomsten.

Toelichting op voortgang

Atelier Overijssel heeft 15 werkateliers gehouden en 4 adviezen uitgebracht over

Diverse gemeenten zijn bezig met het gebiedsgericht maken van de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving. Inmiddels hebben 11 gemeenten een kader Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving.

We hebben voor onze partners 3 kennisbijeenkomsten georganiseerd over de stimuleringsregeling Ruimtelijke Kwaliteit Groene Omgeving en het gebiedsgericht maken van de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving. Voor Energietransitie/zonnevelden is een aanvullend kwaliteitskader opgesteld. Dit wordt verwerkt in de Revisie Omgevingsvisie (zie prestatie 1.1.1).

Daarnaast ondersteunen we de gemeente Hellendoorn bij het proces om een goede ruimtelijke verbinding te maken tussen de Paarse Poort en het centrum van Nijverdal.

Tot slot is in 2016 een verkenning uitgevoerd naar  de problematiek van permanent bewoonde recreatiewoningen.

Financiën

Toelichting op voortgang

De onderbesteding van € 310.000 heeft betrekking op de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (€ 113.000) en de subsidieregelingen voor ruimtelijke kwaliteit (€ 197.000, Ubs 5.25a, 5.25b). De activiteiten voor de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving drukken financieel op 2017.  Voor het continueren van de subsidieregelingen, zijn de niet bestede middelen nodig in 2017.

Wij stellen u voor om een bedrag van € 310.000 te onttrekken aan de reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de exploitatie 2017 van prestatie 1.2.1.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Monique van Haaf.

Rol provincie:

Faciliteerder. Wij introduceren al in de ontwerpfase ruimtelijke kwaliteit in ruimtelijke plannen in het landelijk gebied. Uitvoering door initiatiefnemers en gemeenten.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Vanuit het Coalitieakkoord ‘Overijssel Werkt!’ is er budget beschikbaar gesteld voor deze prestatie. Dit is verwerkt in de Begroting 2016. Het bijbehorende investeringsbesluit is daarmee de Begroting 2016, PS/2015/687.