1.5.4 Uitvoering vergunningverlening, toezicht en handhaving water

Goede communicatie, helder toezicht en waar nodig streng optreden dragen bij aan de leefbaarheid van onze omgeving en onze gezondheid.

Context

We verlenen vergunningen, houden toezicht en handhaven op grond van de Waterwet (grondwateronttrekkingen ten behoeve van drinkwatervoorziening, industrie en bodemenergie (koude / warmte opslag), Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en…

Acties

  1. Binnen de wettelijke termijn verlenen van vergunningen en ontheffingen en het tijdig binnen de wettelijke termijn afhandelen van meldingen.

  2. Controleren op de naleving van de vergunningen, ontheffingen en meldingen.

  3. Handhavend optreden conform onze Handhavingstrategie zowel bestuursrechtelijk als ook strafrechtelijk.

Toelichting op voortgang

Alle vergunningprocedures zijn binnen de wettelijke termijn afgehandeld.

De geplande controles in het kader van jaarprogramma 2016 zijn uitgevoerd. Tegen de geconstateerde overtredingen is opgetreden conform onze Handhavingsstrategie.

Financiën

Toelichting op voortgang

Het afgelopen jaar zijn slechts drie vergunningprocedures afgehandeld op het gebied van de waterwet waarvoor leges geheven konden worden. Dit komt omdat er in de markt minder initiatieven genomen worden. Hierdoor zijn er minder kosten gemaakt en zijn de legesbaten het afgelopen jaar zeer gering geweest.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Monique van Haaf, Annemieke Traag.

Rol provincie:

Belangenassembleur. Inzet van het wettelijk instrumentarium en bijbehorende taken en bevoegdheden ondersteunt de regierol van de provincie in het waterdomein.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.