1.5.3 Waarborgen kwaliteit drinkwater en grondwater

We hebben tot taak de duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening. Dit betekent voldoende bronnen en voldoende bescherming.

Context

Hoewel de drinkwatervoorziening een groot openbaar belang en een belangrijke wettelijke provinciale taak is, streven wij er naar om deze zo goed mogelijk in te passen in en af te stemmen op het overige gebruik van de leefomgeving. De bescherming…

Acties

  1. Provinciale Staten besluit zoektocht drinkwaterwinning Twente en inrichting nieuwe winlocatie(s) Twente en start besluitvorming over vergunningverlening (vervolg Zoektocht drinkwatercapaciteit Twente).

  2. Regionale uitwerking van IPO 'redeneerlijn strategische voorraden voor drinkwaterwinning' verankeren in Omgevingsvisie.

  3. Evaluatie van maatregelenprogramma gebiedsdossiers 2013 - 2015; actualisatie gebiedsdossiers voor de drinkwaterwinningen; en start opstellen nieuw maatregelenprogramma met gebiedspartijen.

  4. Uitvoeren projectjaar 2016 van de integrale overeenkomst Overijssel - Vitens.

Toelichting op voortgang

Najaar 2016 is met alle betrokken partijen bestuurlijk een besluit voorbereid over de zoektocht drinkwatercapaciteit Twente. De besluitvorming is opgeschoven naar 2017.

De redeneerlijn strategische voorraden voor drinkwaterwining is verankerd in de Revisie Omgevingsvisie (zie prestatie 1.1.1).

Wij hebben de resultaten van het maatregelenprogramma gebiedsdossiers 2013-2015 vastgesteld. De actualisatie van de gebiedsdossiers is opgestart met een invenatarisatie van de mogelijke maatregelen (groslijst).

Projectjaar 2016 van de integrale overeenkomst met Vitens is uitgevoerd. Zo is bij Vechterweerd gestart met drinkwaterwinning uit de Vecht.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman.

Rol provincie:

Regisseur. Deze rol past het beste bij de wettelijke taak die we hebben als provincie.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.

Mijlpalen:

Statenvoorstel zoektocht drinkwaterwinning Twente