1.5 Schoon en voldoende water

De kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater staat door intensief gebruik nog steeds onder druk. In droge en warme perioden is er ook onvoldoende water voor landbouw, scheepvaart, natuur en recreatie en verkoeling in stedelijk gebied. De klimaatverandering vergroot deze problemen. Om ook in de toekomst over voldoende en schoon water te beschikken, zorgen wij nu alvast voor de uitvoering van projecten gericht op onder andere zuinig watergebruik, voorraadvorming in de bodem, aanpassing van bedrijfsvoering in de landbouw en natter maken van natuurgebieden.

Context

De wateropgaven zijn verweven met bredere maatschappelijke opgaven zoals een goede kwaliteit van woon- en werkomgeving, de volksgezondheid, de voedselproductie en het behoud van natuurwaarden en landschap. De wateropgaven worden daarom in…