1.4.4 Wateroverlast

Waterbeheer in de 21ste eeuw is een nationaal beleidsprogramma van rijk, provincies en waterschappen, dat zich richt op bescherming tegen wateroverlast. Daarbij zijn wij verantwoordelijk voor het vaststellen en aanpassen van de regionale normen voor wateroverlast, die zijn vastgelegd in de Omgevingsverordening

Context

Wettelijke taken op basis van de Waterwet die overgenomen worden in de Omgevingswet. Wij gaan de huidige normen evalueren, mede in het licht van de klimaatverandering. Daarnaast zetten we de komende jaren in op het samen met de waterschappen…

Acties

  1. Starten met evaluatie normering wateroverlast.

  2. Starten met visieontwikkeling peilbeheer veenweidegebieden.

Toelichting op voortgang

Binnen Rijn-Oost zijn we met de waterschappen en provincies gestart met de evaluatie van de normering wateroverlast. Het huidige beleid is kritisch bekeken en enkele wijzigingen zijn doorgevoerd in de Revisie Omgevingsvisie (zie prestatie 1.1.1). Het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie gaat met de toekomstige opgave van wateroverlast aan de slag.

In overleg met het waterschap is ervoor gekozen om het veenweidevisietraject met een integraal gebiedsproces vorm te geven. Het platform Samen Werkt Beter (zie prestatie 3.5.7) is benut om andere partijen voor dit proces te mobiliseren. Het waterschap onderkent de meerwaarde van een veenweidevisie en dat peilbesluiten hierop volgend moeten zijn.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman.

Rol provincie:

Regisseur. Wij zijn kaderstellend op basis van de Waterwet / Omgevingswet.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.