1.4.3 IJssel-Vechtdelta

Het programma IJssel-Vechtdelta draagt bij aan duurzaam veilig en klimaatbestendig wonen, werken en recreëren in de IJssel-Vechtdelta.

Context

Regionale overheden en het Rijk werken samen met bedrijven, onderzoeksinstellingen en inwoners aan de uitvoering van de gezamenlijke strategie meerlaagse veiligheid en klimaatbestendigheid IJssel-Vechtdelta. Hiermee worden de Deltabeslissingen…

Acties

  1. Start uitvoering strategie meerlaagse veiligheid en klimaatbestendigheid IJssel-Vechtdelta (Uitvoering Deltabeslissingen en resultaat Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport onderzoek).

  2. Start realisatie van minimaal twee praktijkvoorbeelden van deltaproof ontwikkelen op basis van het door Provinciale Staten vastgestelde uitvoeringsprogramma.

Toelichting op voortgang

In februari 2016 hebben we de werkconferentie IJssel-Vechtdelta gehouden waar ruim 300 professionals uit het hele land kennis en ervaring hebben uitgewisseld over klimaatbestendigheid en waterveiligheid. Daarnaast heeft Overijssel zich op 1 september als eerste provincie aangesloten bij de landelijke City Deal Klimaatadaptatie (zie ook prestatie 1.5.5).  

Samen met de beheerders is de eerste ketensimulatie Vitale en kwetsbare functies uitgevoerd. Hierin hebben we onderzocht wat het keteneffect is van een overstroming of wateroverlast op bijvoorbeeld de stroom- en drinkwatervoorziening. En hoe we de gevolgen hiervan kunnen beperken.

Voor het basisonderwijs organiseren we veldexcursies onder de naam Expeditie Wildernis. Doel van de expeditie is dat kinderen bewuster worden van hun eigen omgeving waar het gaat om klimaat en waterveiligheid.

Daarnaast is subsidie verleend om het woningbouwproject Kraanbolwerk in Zwolle waterveilig te maken.

De ervaring uit de IJssel-Vechtdelta nemen we mee in het Living Lab Overijssel (zie prestatie 1.5.5)

Financiën

Toelichting op voortgang

Ultimo 2016 bedraagt de onderbesteding op het programma IJssel-Vechtdelta € 1,5 miljoen. Dit is voor € 1,2 miljoen het gevolg van onderuitputting op de subsidieregeling Waterveiligheid en klimaatbestendigheid IJssel-Vechtdelta (Ubs 5.23). Over conceptsubsidieaanvragen lopen gesprekken die naar verwachting tot een definitieve aanvraag in 2017 zullen leiden. Daarnaast zijn er minder kosten gemaakt voor het programmabureau (€ 0,3 miljoen). Het voorstel is om de onderbesteding via resultaatbestemming toe te voegen aan de jaren 2017 - 2019.

Wij stellen u voor om een bedrag van € 1,504 miljoen te onttrekken aan de reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en daarvan € 985.000, € 155.000 en € 364.000 toe te voegen aan de exploitatie van respectievelijk boekjaar 2017, 2018 en 2019 van prestatie 1.4.3.

Investeringsbudget

Toelichting op het investeringsbudget

In deze grafiek geven we inzicht in het voor deze prestatie beschikbaar gestelde investeringsbudget vanuit KvO of EHS. Een investeringsbudget blijft meerjarig beschikbaar. Per jaar blijft de totale omvang daarom in principe constant. Op deze prestatie is echter op meerdere momenten investeringsbudget beschikbaar gesteld, waardoor het budget trapsgewijs is gestegen:

2012 - Begroting 2012 (+€ 0,3 miljoen)

2012 - Investeringsbesluit programma gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta (+€ 1,4 miljoen)

2012 - Investeringsbesluit Uitvoeringsprogramma IJVD (+€ 1,5 miljoen)

2014 - Investeringvoorstel IJssel-Vechtdelta (+ € 7,2 miljoen)

2015 - Investeringsvoorstel programma IJssel-Vechtdelta (+€ 4 miljoen)

De staafdiagrammen geven per jaar aan wat van het totaal meerjarig investeringsbudget is besteed tot de peildatum (cumulatief gerealiseerd). Daarnaast is de bestedingsruimte op de Begroting 2016 opgenomen (resterend huidige begroting).

Het ‘resterend meerjarig budget’ is het deel van het investeringsbudget dat beschikbaar is voor realisatie in de jaren erna.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman.

Rol provincie:

Conform Kompas 2020 kiezen we als Provincie in dit programma situationeel onze rol of rollen.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Investeringsbesluit programma gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta PS/2012/133
  • Investeringsvoorstel uitvoeringsprogramma IJssel-Vechtdelta PS/2012/843
  • Investeringsvoorstel IJssel-Vechtdelta PS/2012/979
  • Investeringsvoorstel programma IJssel-Vechtdelta PS/2014/973

Project website

Website IJssel-Vechtdelta