1.4.2 Deltaprogramma

Het Deltaprogramma is de nationale strategie voor veilig wonen en werken in de Nederlandse delta. Nu de deltabeslissingen klaar zijn verschuift het accent binnen het Deltaprogramma naar de uitvoering.

Context

Wij werken onder leiding van de deltacommissaris met het Rijk, verschillende overheden en organisaties samen aan het nationale Deltaprogramma. Wij verankeren de genomen Deltabeslissingen in onze Omgevingsvisie. Wij zijn (bestuurlijk en ambtelijk)…

Acties

  1. We verankeren de voor Overijssel relevante Deltabeslissingen 2015 in de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening

  2. Kennisontwikkeling en innovatie (landelijk) Deltaprogramma.

  3. Start Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) verkenning IJsselpoort.

  4. Start verkenning dijkversterking IJsseldijken (hoogwaterbeschermingprogramma).

Toelichting op voortgang

In de Revisie Omgevingsvisie (zie prestatie 1.1.1) zijn ook de deltabeslissingen verwerkt.

Het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie heeft aan Overijssel het eerste Living Lab toegekend (zie prestatie 1.5.5).

De verkenning in het kader van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) naar de IJsselpoort loopt en wordt getrokken door de provincie Gelderland. Uit onderzoek blijkt dat compenserende maatregelen nodig zijn, zodat er niet teveel water richting de IJssel gaat.

Het waterschap Drents Overijsselse Delta is inmiddels gestart met de verkenning naar de benodigde dijkversterking langs de IJssel tussen Olst en Zwolle (zie ook prestatie 1.4.1).

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman.

Rol provincie:

Conform Kompas 2020 kiezen wij in deze opgave situationeel onze rol

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.

Project website

Website Deltaprogramma