1.4.1 Waterveiligheid

Wij werken met onze partners gebiedsgericht aan een veilige leefomgeving door rivieren meer ruimte te geven en dijken te versterken. Water maken wij mede sturend in de ruimtelijke ordening en wij onderzoeken aanvullende maatregelen om overstromingsgevolgen en wateroverlast te beperken (concept meerlaagse veiligheid). Wij stellen de kaders en houden toezicht op de regionale waterkeringen.

Context

Nu de Deltabeslissingen 2015 door het Rijk zijn vastgesteld moeten deze gaan doorwerken in het provinciale ruimtelijke beleid (zie prestatie 1.4.2). De komende jaren zetten wij in op de volgende onderwerpen:

  • Afronden traject Ruimte…

Acties

  1. We voeren het project de IJsseluiterwaarden Olst conform bestuursovereenkomst 2012 uit.

  2. Provinciale coördinatie van procedures Ruimte voor de Rivier.

  3. We adviseren over de dijkversterkingsprojecten Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en keuren deze goed, we stimuleren hierbij meekoppelkansen.

  4. We onderzoeken samen met waterschappen een nieuwe normering voor regionale keringen.

Toelichting op voortgang

Najaar 2016 is het deelgebied Welsumerwaard-zuid gereed gekomen. In totaal is in het project IJsseluiterwaarden Olst ruim 2 miljoen m3 grond ontgraven en 255 hectare nieuwe natuur ontwikkeld.

De provinciale coördinatie van de procedures voor Ruimte voor de Rivier is eind 2016 succesvol afgerond met de oplevering van het Ruimte-voor-de-rivier-project Zwolle.

Afgelopen jaar waren 3 projecten in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma in uitvoering bij de waterschappen. Wij hebben zowel vanuit de voorkantsamenwerking als als bevoegd gezag meegedacht over meekoppelkansen.

Landelijk is een nieuwe visie op regionale keringen vastgesteld. Daarmee is landelijk draagvlak verkregen voor onderzoek naar een nieuwe normering voor regionale keringen. In de nieuwe visie op regionale keringen staan de vertrekpunten, waarmee we aan de slag gaan.

Financiën

Toelichting op voortgang

De planstudie van het laatste deel van het project IJsseluiterwaarden Olst loopt door in 2017. Op het budget is € 18.000 niet tot besteding gekomen in 2016. Wij stellen u voor om het bedrag van € 18.000 te onttrekken aan de reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de exploitatie 2017 van prestatie 1.4.1.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman.

Rol provincie:

Op basis van de Waterwet hebben we een kaderstellende rol, voor het overige kiezen we conform Kompas 2020 situationeel onze rol.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel: