1.5.5 Klimaat Actieve Stad

In de Deltabeslissing 2015 is uitgesproken dat alle overheden de afspraak maken om steden en dorpen klimaatbestendig en waterrobuust in te richten. Het gaat hierbij vooral om het omgaan met extremer weer (veel regen of hoge temperaturen) waardoor wateroverlast of hittestress optreedt.

Context

In 2050 moet heel Nederland meer klimaatbestendig zijn ingericht. Wij hebben een eerste vertaling van deze opgave in samenwerking met onze partners vormgegeven deze wordt verwerkt in de Omgevingsvisie Overijssel (zie prestatie 1.4.2). De komende…

Acties

  1. Stimuleren en faciliteren van gemeenten om de klimaatopgave te verbinden met herstructurering bestaand bebouwd gebied en nieuwbouw (Klimaat Actieve Stad).

Toelichting op voortgang

Het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie heeft begin 2016 aan Overijssel het eerste Living Lab toegekend. Door deze bijdrage is het mogelijk op drie thema’s te experimenteren in de regio IJssel-Vechtdelta en de Twentse netwerksteden. Het gaat om

  • participatie in brede zin, denk aan bewustwording en bijdrage/hulp aan bedrijfsleven of inwoners;
  • het gebruik van bestaande regionale netwerken, onder andere om uitvoering van de grond te krijgen;
  • het organiseren van ‘masterclasses ’ over ruimtelijke adaptatie en bewustwording door alle lagen van een organisatie.

Daarnaast heeft Overijssel zich op 1 september als eerste provincie aangesloten bij de landelijke City Deal Klimaatadaptatie. Daar werken overheden, ondernemers en instellingen samen aan de aanpak van klimaatadaptatie in Nederlandse steden. Door de City Deal Klimaatadaptatie te ondertekenen, geven wij op provinciaal niveau invulling aan de nationale Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie.

De stuurgroep Deltaprogramma heeft, mede na inzet vanuit Overijssel, besloten dat er een Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie komt.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman.

Rol provincie:

Conform Kompas 2020 kiezen we in dit proces situationeel onze rol.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.

Project website

Website Klimaat Actieve Stad IJssel-Vechtdelta