7.2.1 Uitvoeren van de participatiecode

Om de maatschappelijke opgaven in Overijssel op een juiste manier op te kunnen pakken in de veranderende samenleving richten wij ons op het ontwikkelen en delen van passende werkwijzen en rolinvullingen aan de hand van de Participatiecode (PS/2014/1080). De participatiecode is opgesteld om inwoners tijdig en effectief te betrekken bij beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering. Dit geldt voor onszelf, onze maatschappelijke partners en onze inwoners. Er moet voor een aantal onderwerpen / thema’s / projecten een passende aanpak van participatie en bestuursstijl worden gezocht. De opgestelde participatiecode wordt als instrument gebruikt bij de verdere ontwikkeling van participatie. Gezamenlijk gaan Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten en de ambtelijke organisatie met de participatiecode aan de slag over hoe en wanneer deze ingezet kan worden.

Context

Naar aanleiding van het Initiatiefvoorstel Code Maatschappelijke Participatie (PS/2014/341), het programma Overijssel 20xx en de Participatiecode (PS/2014/1080) onderzoeken wij met Provinciale Staten onze nieuwe rollen in de veranderende…

Acties

  1. Uitvoeren van de Participatiecode.

Toelichting op voortgang

De participatiegedachte leeft in de organisatie. Voorbeelden zijn projecten als de Cultuurnota, Stadsbeweging en de Omgevingsvisie. U zou bij elk beeldbepalend project of voorstel voor nieuw beleid expliciet bepalen op welke trede van de participatieladder de participatie moet staan. U heeft bij de bespreking op 11 juli een motie (PS/2016/665) aangenomen om bovenstaande te versterken: aan nieuwe Statenvoorstellen wordt een participatieparagraaf toegevoegd waarin wordt aangegeven op welke trede van de participatieladder de uitvoering wordt aangepakt. Dit is gebeurd maar het is nog niet genoeg een levende realiteit. Het doorleven van een nieuwe houding in functie, rol en werkwijze door volksvertegenwoordiging, bestuur en ambtenaren, op zoek naar nieuw 'samenspel' en innovatie in de kwaliteit van het openbaar bestuur kan beter, zowel onderling als naar buiten toe.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Ank Bijleveld - Schouten.

Rol provincie:

Wij zijn faciliteerder en ontwikkelaar.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2020.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.

Mijlpalen:

Samen met Provinciale Staten twee experimenten hoog in de participatieladder behandelen.