10.4.2 Heroriëntatie op arbeidsvoorwaarden en regelingen

Teneinde mee te kunnen bewegen op de provinciale doelstellingen worden de arbeidsvoorwaarden, regels en regelingen herzien om zodoende de benodigde flexibiliteit te kunnen bieden.

Acties

  1. Actief deelnemen aan interprovinciaal overleg over arbeidsvoorwaarden vanuit de doelstellingen en belangen van de provincie Overijssel.

  2. Doorvoeren gezamenlijk (interprovinciaal) overeengekomen aanpassingen.

  3. Onderzoek naar lokale regelingen, procedures en beleid, waarbij gekeken zal worden of herziening / afschaffing benodigd is daar waar deze de flexibele inzet van medewerkers beperken.

Toelichting op voortgang

In 2016 zijn de voorbereidingen getroffen voor de totstandkoming van de nieuwe CAO. Waarbij partijen, bonden en werkgever,  zich via co-creatie, richten op een totstandkoming per 1 juli 2017.

Tevens is gewerkt aan de zogenaamde Capito, een vereenvoudigde versie van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP). De verwachting is dat deze in de loop van het jaar 2017 de CAP kan vervangen.

In het jaar 2016 zijn verder de volgende lokale regelingen aangepast/ ingevoerd:

Regeling melden vermoeden van een misstand:

Regeling melden en openbaar maken van nevenwerkzaamheden provincie Overijssel:

Regeling melden van financiële belangen provincie Overijssel:

Vervoersregeling woon- werkverkeer provincie Overijssel 2017.

Rondom formatiebeheer is binnen de bestaande kaders gekomen tot flexibilisering rondom detacheringen. Teven zijn de voorbereidingen getroffen voor het komen tot een flexpool. Deze initiatieven zijn ontwikkeld om adequater in te kunnen spelen op onvoorziene opgaven.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Annemieke Traag.

Rol provincie:

Wij zijn werkgever.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2016.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.