10.2.3 Duurzaam toegankelijke informatie

Om aan onze publieke taak te kunnen voldoen en herleidbaarheid van ons handelen te borgen is het onze taak de informatie digitaal duurzaam toegankelijk aan te bieden aan de samenleving. De wijze van het beheren, opslaan en beschikbaar stellen van deze informatie is geregeld in wetgeving en in verordeningen, zoals Wet Openbaar Bestuur en Archiefwet 1995. Duurzaam toegankelijk wil zeggen: informatie is vanaf het moment van ontstaan vindbaar en bruikbaar voor iedereen die daar recht op heeft en voor zolang noodzakelijk is. In Overijssel bouwt een aantal overheden samen aan een duurzaam digitaal depot waarin alle overheden in de provincie hun te bewaren digitale bestanden kunnen onderbrengen en bereikbaar houden. Het is de ambitie om aan te sluiten bij dit eDepot om onze te bewaren archieven bij Historisch Centrum Overijssel onder te kunnen brengen en duurzaam toegankelijk te maken.

Context

In 2015 heeft het Historisch Centrum Overijssel de verbinding gemaakt met het nationaal archief. Vanaf nu is aansluiting bij het Historisch Centrum Overijssel mogelijk. Het wetsvoorstel Wet Open Overheid in publiek belang stelt dat de overheid…

Acties

  1. De pilot e-depot uitvoeren.

Toelichting op voortgang

Eind van het jaar is een pilot uitgevoerd met HCO voor het overbrengen van archiefwaardig bodeminformatie. Deze pilot is uitgevoerd met een selectie van dossiers Wet bodembescherming met daarin meldingen, rapporten en besluiten. Het is in nauwe samenwerking met diverse partijen gelukt om digitale archieven over te brengen naar het eDepot.

Het belangrijkste doel hiervan was om een beeld te vormen wat de succes- en faalfactoren zijn van dergelijke overbrenging. De leerpunten worden meegenomen in de structurele oplossingen.  

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Ank Bijleveld - Schouten.

Rol provincie:

Wij zijn investeerder en uitvoerder.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.