8.1.4 Ruimte voor de Vecht

De gebiedsontwikkeling Ruimte voor de Vecht heeft als doel om de waterveiligheid te vergroten, natuur te versterken en een sociaaleconomische impuls te geven aan het Vechtdal. Dit doen we samen met 13 partners. Met hen realiseren wij een veilige, beleefbare halfnatuurlijke laaglandrivier.

Context

In de periode tot en met 2018 wordt onze coördinerende rol binnen het programma afgebouwd. De lopende fysiek ruimtelijke projecten worden afgemaakt en de focus verschuift naar het benutten van resultaten en verzelfstandigen van de…

Acties

  1. Start twee projecten uit de regionale voorkeursvariant: de bouw van de sluizen bij Junne en Mariënberg.

  2. Oplevering inrichtingsplan Vechttraject tussen Hardenberg en Junne, conform planning in de regionale voorkeursvariant.

  3. Start van de eerste twee projecten uit de het nieuwe investeringsbesluit Ruimte voor de Vecht.

  4. Verwerving of afwaardering van 10% van de noodzakelijke gronden voor de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur in het winterbed van de Vecht.

  5. Realisatie 18,3 hectare Ecologische Hoofdstructuur als onderdeel van de juridische verplichting van 82 hectare binnen de voormalig majeure projecten.

Toelichting op voortgang

Actie 1 In oktober 2016 is het bestemmingsplan vastgesteld. Er zijn drie beroepen ingediend bij de Raad van State. Die procedure loopt naar verwachting tot mei 2017. Derhalve is de bouw van de sluizen in 2016 niet gestart. Naar verwachting in februari 2017 start de aanbesteding van de sluizen. Hiervoor was een besluit van het Breed Bestuurlijk Overleg nodig, omdat gebleken is dat de stuw (en brug) bij Junne vernieuwd moet worden, en er een keuze voorlag om de sluis bij Junne samen met stuw en brug te realiseren. gekozen is nu toch om de twee sluizen nu aan te besteden en de stuw en brug los daarvan te vernieuwen.

Actie 2  Rheezermaten vertraagt, maar blijft nog wel binnen de hoofdlijnenplanning van de subsidiebeschikking. Het Voorlopig ontwerp (VO) is op 3 februari 2017 vastgesteld in het Breed Bestuurlijk Overleg (BBO) in plaats van in 2016, in verband met een gecompliceerde watersysteemanalyse.

Actie 3 Inmiddels zijn acht subsidieaanvragen toegekend. Op korte termijn volgen er nog vijf.

Actie 4 Inmiddels is in totaal 48 hectare. EHS aangekocht van de benodigde 92 hectare. (dit is inclusief de extra EHS (23 hectare.) die met programmabudget wordt gekocht). In 2016 is van 7,5 hectare de akte gepasseerd. Begin 2017 wordt een bedrijf van 29 hectare. aangekocht. Van deze oppervlakte is 6 hectare Ecologische Hoofdstructuur. De overige grond zal in worden gezet om (via kavelruil) andere EHS-percelen vrij te ruilen. Die kavelruil zal in 2017 plaatsvinden.

Actie 5 In Dalfsen is een natuurgebied ingericht van 30 hectare. Als compensatiemaatregel van sluis Junne is het natuurgebied De Kelder gerealiseerd van 6 hectare.

Financiën

Toelichting op voortgang

Van de onderuitputting van circa € 2,3 miljoen heeft ruim € 2 miljoen betrekking op de aankoop van een perceel grond die in 2016 niet meer gerealiseerd kon worden. Dit heeft begin 2017 plaatsgevonden. De overige onderuitputting is het gevolg van wel verwachte maar niet ingediende subsidieaanvragen.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman.

Rol provincie:

Wij vervullen meerdere rollen, namelijk die van belangenassembleur, investeerder en regisseur.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Project website

Website Ruimte voor de Vecht

Mijlpalen:

Bijeenkomst voor Statenleden, gemeenteraadsleden en algemeen bestuursleden (Vechtdaldag 16 september)