8.1.3 Noordoost-Twente

De gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente heeft als doel het geven van een sociaal-economisch impuls aan Noordoost-Twente, als antwoord op de gestapelde problematiek ten aanzien van demografie, economie en natuur en landschap. Samen met de gemeenten Dinkelland, Tubbergen, Losser, Oldenzaal en het waterschap Vechtstromen realiseren wij flankerende maatregelen voor het uitvoeren van herstelmaatregelen van Natura 2000 gebieden.

Context

De afgelopen jaren hebben we met de gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente gestreefd naar een sociaaleconomische impuls voor Noordoost-Twente, als antwoord op de gestapelde problematiek. Binnen deze problematiek heeft de natuuropgave nog beperkt…

Acties

  1. Onderzoek doen naar mogelijke flankerende investeringen zoals herbestemming Vrijgekomen Agrarische Bebouwing, bedrijfsverbreding, versterking van kernkwaliteiten van het nationaal landschap of innovaties in de landbouw.

  2. Start uitvoering nieuwe tranche herstel van beken rond het brongebied, waarmee verdroging wordt tegengegaan en beleving zoveel mogelijk wordt versterkt.

  3. Start nieuwe tranche Noordoost-Twente 3.0 op basis van leerervaringen traject 2014 - 2015.

  4. Opstellen businesscase vergroten bevaarbaarheid kanaal Almelo-Nordhorn (Duitse grens tot Denekamp).

Toelichting op voortgang

Actie 1: In 2016 zijn verschillende flankerende investeringen in beeld gekomen. Deze worden samen met onze partners gerealiseerd.

Actie 2: Eind 2016 is de subsidie beschikt en is het waterschap de werkzaamheden gestart.

Actie 3: De nieuwe tranche is gestart met een bijeenkomst voor ondernemers, kennisinstellingen en de overheden hierbij zijn ideeën gepresenteerd. Dit heeft er toe bijgedragen dat ideeën nu doorontwikkeld kunnen worden.

Actie 4: Businesscase afgerond in 2016, maar door bestuurlijke crisis Dinkelland moet vaststelling nog plaatsvinden in 1ste kwartaal 2017.

Financiën

Toelichting op voortgang

Het betreft een overschrijding van een KvO budget waar voor de jaren 2017 tot en met 2019 nog voldoende middelen beschikbaar zijn.

Wij stellen u voor om een bedrag van € 35.000 te onttrekken aan het jaar 2017 en toe te voegen aan de exploitatie 2016 van prestatie 8.1.3.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij.

Rol provincie:

Wij faciliteren de trekkers van de gebiedsprocessen. Daarnaast ondersteunt de gebiedsontwikkeling het proces rond kanaal Almelo-Nordhorn. Onze rol is meer een initiërende dan een pionierende met een nieuwe rolverdeling tussen overheid en samenleving.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Project website

Website Mijn Noordoost-Twente