8.1.5 TecBase Twente

De gebiedsontwikkeling TecBase Twente heeft als doel de innovatieve maakindustrie in Twente te versterken als kansrijke aanjager van de regionale economie. Daarvoor werken we met regionale partners en onafhankelijke adviesteams aan de herontwikkeling van de voormalige militaire luchthaven Twente tot een innovatief bedrijventerrein voor deze maakindustrie (TecBase Twente) met behoud van een beperkte luchthavenfunctie. TecBase Twente krijgt een sterke magneetfunctie waar de hele regio baat van heeft. De gebiedsontwikkeling Innovatiedriehoek voegen we, vanwege de sterke onderlinge samenhang, samen met deze gebiedsontwikkeling.

Context

In het programma TecBase Twente geven we uitwerking aan het advies van de Commissie van Wijzen. Hierin zijn opgenomen de oude prestaties 9.0.2 (Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente) en prestatie 9.0.9 (Gebiedsontwikkeling Innovatiedriehoek).

Acties

  1. Opstellen van een Luchthavenbesluit om de luchthavenfunctie te behouden. Deze wordt uiterlijk 1 november 2016 onherroepelijk. Afronden van alle ruimtelijke procedures om doorontwikkeling van TecBase Twente mogelijk te maken.

  2. Besluitvorming voorbereiden over de eerste stappen om de beoogde magneetfunctie voor de innovatieve maakindustrie van de grond te krijgen. Dit op basis van adviezen van het onafhankelijke topteam dat najaar 2015 verschijnt.

  3. Besluitvorming voorbereiden met betrekking tot de randvoorwaarden en aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling Aera Development Twente. Als eerste stap komen tot ontvlechting van de woon- en werkfunctie binnen de Gemeenschappelijk Regeling.

  4. Uitvoering deelprojecten Innovatiedriehoek. Onder het programma Innovatiedriehoek vallen acht samenhangende deelprojecten die tot doel hebben het versterken van het vestigingsklimaat in Twente. Inmiddels zijn al deze deelprojecten in uitvoering en is het zaak om dit proces te begeleiden in samenwerking met de partners en tot een succesvolle afronding te komen.

  5. Duidelijke profilering Toplocaties: per toplocatie een scherp onderscheidend profiel en voor Regionaal Bedrijventerrein XL een heldere governance.

Toelichting op voortgang

1. Zoals aangegeven bij de 2e monitor 2016 bent u met onze brief van 13 september 2016 (kenmerk PS/2016/831) geïnformeerd over het uitstel van de besluitvorming over het Luchthavenbesluit Twente Airport naar het voorjaar van 2017. De Gebiedsvisie Technology Base Twente, het provinciaal ruimtelijke kader voor de ontwikkelingen, is op 12 oktober 2016 door u vastgesteld (PS/2016/852).

2. Op 6 juli 2016 heeft u ingestemd met een Kaderstelling/investeringsvoorstel voor het programma Technology Base Twente. Onderdeel van dit voorstel zijn investeringen in het UT | Fraunhofer Project Center en het Thermoplastic Composite Research Centrum. Deze initiatieven dragen bij aan deze actie. Deze subsidies zijn inmiddels verstrekt. Verder is het Topteam in gesprek met kansrijke partijen om zich te vestigen op de Technology Base. De verwachting is dat deze gesprekken begin 2017 leiden tot een intentieovereenkomst.

3. Er zijn gesprekken gaande over de ontvlechting van de grondexploitatie. Naar verwachting vindt de ontvlechting niet eerder plaats dan 1 januari 2018.

4. Zie financiële toelichting.

5. De Technology Base heeft een eigen onderscheidend profiel dat is opgenomen in de Gebiedsvisie Technology Base Twente. Het profiel van dit terrein wordt in het bestemmingsplan aangescherpt. Deze profilering en die van de andere toplocaties wordt ook verder besproken met de regio via het regionaal programmeren bedrijventerreinen. In onze brief van 6 september 2016 (PS/2016/816) hebben wij u in de gelegenheid gesteld uw mening te geven over een voorstel ter verbetering van de governance voor RBT XL. Het jaar 2016 heeft voor RBT in het teken gestaan van het oplossen van de knelpunten (uitkopen laatste grondeigenaren, creëren financiële slagkracht, aanpassing bestemmingsplan en projectorganisatie) bij het XL Businesspark. Dit naar tevredenheid van alle partners van het RBT. Begin december  heeft dit geleid tot een voorstel (PS2016/985).  Vervolgens zal er door het Algemeen Bestuur een besluit worden genomen en aan de hand daarvan zullen wij in een investeringsvoorstel de financiële consequenties van het voorstel aan u voorleggen. Zie ook Prestatie 5.1.3.

Financiën

Toelichting op voortgang

De uitputting van het programma Innovatiedriehoek blijft achter bij de verwachtingen zoals in Monitor-2 is aangegeven:

1)       Het onderdeel HTSP is nog niet tot besteding gekomen omdat de onderhandelingen, verbonden aan de storting aan Herstructureringsmaatschappij Overijssel, nog niet zijn afgerond. De afwikkeling wordt in 2017 vormgegeven.

2)       Zoals eerder aan u gemeld, blijven uitgaven voor de onderdelen voor het programma Launching Customership (living labs, small business en launching customer) achter bij de verwachtingen om de volgende redenen:

a.       Bij een aantal projecten zijn veel stakeholders betrokken. Het kost meer tijd dan verwacht om de door partijen te leveren cofinanciering geregeld  te krijgen.

b.       Er vinden activiteiten plaats, die niet goed binnen de deelregelingen bleken te passen, maar wel wenselijk zijn voor verdere ontwikkeling. De regelingen worden daarom momenteel geëvalueerd. Met het aangenomen investeringsvoorstel #IN – Overijssel innoveert en internationaliseert (PS/2016/871, oktober 2016) wordt ingezet op verbinding tussen het programma Launching Customership en #IN. Met de beoogde verbreding van het programma, wordt uitvoering van launching customership projecten voor alle provinciale opgaven mogelijk gemaakt.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum.

Rol provincie:

Voor het programma TecBase zijn wij vooral regisseur, maar op onderdelen ook investeerder. Voor het onderdeel Innovatiedriehoek zijn wij investeerder. Na de regiefase om te komen tot investeringsvoorstellen is in 2015 de fase ingegaan van daadwerkelijk investeren en (laten) uitvoeren van de deelprojecten. Monitoring en beheer staat nu centraal.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel: