7.1.3 Financieel toezicht

Wij hebben de wettelijke taak van financieel toezicht. Hiermee dragen we bij aan financieel gezonde gemeenten en voorkomen we dat gemeenten onnodig extra beroep doen op de middelen in het gemeentefonds.

Context

De rapporten van de commissie Depla en van de Raad voor financiële verhoudingen zijn de aanleiding dat landelijk de positionering van het financieel toezicht opnieuw wordt bezien. De financiële positie van gemeenten baart ons zorgen. Gemeenten…

Acties

  1. Wij voeren het financieel toezicht uit op de 25 Overijsselse gemeenten, de gemeenschappelijke regelingen en de waterschappen.

  2. Wij onderhouden intensieve contacten met de gemeenten via presentaties voor raden of raadscommissies, ambtelijke seminars en bilaterale contacten.

  3. In het kader van het uitoefenen van het financieel toezicht doen wij in 2016 specifiek onderzoek naar kapitaalgoederen en het sociaal domein bij de gemeenten.

  4. Wij geven nadere invulling aan het doorontwikkelen van de werkwijze van het financieel toezicht. Dit doen wij samen met gemeenten en waterschappen.

Toelichting op voortgang

Actie 1: We hebben het toezicht uitgevoerd met als resultaat dat er vierentwintig gemeenten vallen onder het repressieve toezicht en één gemeente, namelijk de gemeente Almelo, onder het preventief toezicht.

Er zijn geen Gemeenschappelijke regelingen waarvan de begrotingen van het jaar 2017 de goedkeuring behoeven of onder het preventieve toezicht vallen. We hebben het toezicht op de twee interprovinciale waterschappen samen met de provincie Drenthe uitgevoerd.

Actie 2: Lopende het jaar hebben wij op verschillende niveaus intensief contact gehad met alle gemeenten en gemeenschappelijke regelingen.

Daarnaast zijn er diverse presentaties aan gemeenteraden verzorgd en heeft het jaarlijkse seminar met de 25 gemeenten plaats gevonden.

Actie 3: Beide onderzoeken (kapitaalgoederen en sociaal domein) zijn uitgevoerd. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft hierover gerapporteerd middels publicaties en hier aandacht aan gegeven op zijn website.

Actie 4: Naast de uitvoering van de reguliere toezichtstaak is het toezicht doorontwikkeld door de lancering van de databank gemeentefinanciën, de begrotingsscan en het deelnemen aan netwerken. Hiermee is ook uitvoering gegeven aan wat hierover in het Investeringsvoorstel Kwaliteit Openbaar Bestuur is opgenomen.

- De databank die nog doorontwikkeld wordt is goed ontvangen. In dit proces betrekken wij ook externe partijen zoals gemeenten, raadsleden en inwoners.

-  Een begrotingscan biedt een gemeente breed inzicht in haar eigen financiële positie.  Het uitvoeren van een begrotingsscan vindt plaats op basis van vrijwilligheid. Er is diverse maken aangeboden een begrotingsscan op onze kosten uit te voeren. Hiervan is in 2016 geen gebruik gemaakt.

- Door het deelnemen aan netwerken zoals het netwerk gemeentefinancials worden de contacten geïntensiveerd.

- De Rekenkamer Oost-Nederland is in 2016 gestart met het uitvoeren van een onderzoek naar de opvolging van de aanbevelingen uit het rekenkamerrapport over financieel toezicht van 2014 en over het uitgevoerde toezicht op gemeenschappelijke regelingen. Wij hebben hiervoor informatie aangeleverd. Het rapport zal in het voorjaar van 2017 gereed zijn.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Monique van Haaf.

Rol provincie:

Wij hebben de rol van toezichthouder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel: