7.1.2 Interbestuurlijk toezicht

Interbestuurlijk toezicht is onze wettelijke taak. De veranderende eisen en stijlen vragen om een permanente doorontwikkeling van het interbestuurlijk toezicht. Samen met gemeenten en waterschappen geven wij invulling aan het onderhoud en de verdere (door)ontwikkeling van de werkwijze. Daarbij staat de eigen verantwoordelijkheid van gemeenten en waterschappen voorop. Wij handelen consequent volgens het interbestuurlijk toezichtskader en daarover communiceren wij transparant.

Acties

  1. Wij voeren het interbestuurlijk toezicht uit aan de hand van het toezichtskader IBT (financiën, WABO, WRO, archief, huisvesting statushouders, RO).

  2. Wij onderzoeken meldingen door derden van mogelijke misstanden bij de uitvoering van medebewindstaken bij gemeenten.

  3. In overleg met de VNG bepalen wij hoe het horizontaal toezicht verder versterkt kan worden.

  4. Wij geven nadere invulling aan het doorontwikkelen van de werkwijze van het interbestuurlijk toezicht. Dit doen wij samen met gemeenten en waterschappen.

  5. We stellen bestuursovereenkomsten op met de waterschappen.

Toelichting op voortgang

Actie 1: In april hebben wij de totaalbeelden aan de gemeenten gezonden. Vijf gemeenten hadden een oranje en één gemeente een rode totaalkleur. Met de burgemeesters van deze gemeenten heeft de Commissaris van de Koning gesprekken gevoerd over het interbestuurlijk toezicht en de mogelijke verbeteracties.

Actie 2: Wij hebben het proces voor de opvolging van de melding geoptimaliseerd. Uitgangspunt is dat de melder direct antwoord krijgt en wij contact opnemen met de betreffende gemeente. De meldingen nemen we mee in de gesprekken met gemeenten.

Actie 3: VNG Overijssel heeft in de laatste week van december het evaluatierapport over hoe gemeenten het systeem van interbestuurlijk toezicht beleven waar wij een vervolg aan geven.

In juni hebben we een expertmeeting horizontaal toezicht gehouden, deze bijeenkomst komt voort uit het Investeringsvoorstel Kwaliteit Openbaar Bestuur. We hebben hiervoor de gemeenten, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, InterprovinciaalOverleg en het ministerie vanBinnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uitgenodigd. De uitkomsten van deze expertmeeting neemt het ministerie mee in de evaluatie van de wet Revitalisering Generiek Toezicht. Wij zijn een van de drie provincies waar het ministerie een casestudie doet. Ook bij onze jaarlijkse bijeenkomst met gemeenten hebben wij sprekers uitgenodigd om te discussiëren over de (on)mogelijkheden van horizontaal toezicht door gemeenteraden.

Actie 4: En werkgroep van VNG Overijssel heeft, mede op ons verzoek, het proces van interbestuurlijk toezicht geëvalueerd. De procesoptimalisatie is afgerond, we publiceren de totaalbeelden extern en hebben het toezichtkader geactualiseerd. In 2017 geven we een vervolg aan de evaluatie, samenhangend met de casestudie van BZK.

Actie 5: Wij hebben het proces van overleg met de provincie Drenthe en het waterschap Vechtstromen in november afgesloten met het besluit om met het waterschap Vechtstromen een bestuursovereenkomst interbestuurlijk toezicht af te sluiten. We hebben in samenspraak met het waterschap het toezichtskader opgesteld. Met de waterschappen Drents Overijsselse Delta en Rijn en IJssel vinden nog gesprekken plaats over het afsluiten van een bestuursovereenkomst.

Financiën

Toelichting op voortgang

In het najaar heeft de expertmeeting interbestuurlijk toezicht plaatsgevonden. Het beschikbare budget is licht overschreden met € 802,-. Deze overschrijding wordt gedekt vanuit de beschikbare middelen binnen de uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Ank Bijleveld - Schouten.

Rol provincie:

Wij hebben de rol van toezichthouder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel: