6.1.12 Uitvoeren van wettelijke en bestuurlijk afgesproken taken op het brede gebied van cultureel erfgoed

Context

Wij voeren deze prestatie uit als onderdeel van de Cultuurnota 'De Kracht van Cultuur 2013 - 2016'.

Acties

  1. Uitvoering van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg: in stand houden archeologisch depot en aanwijzen gemeentelijke archeologische depots (op verzoek van gemeenten).

  2. Uitvoering van de Monumentenwet 1988 en cultureel erfgoed: Steunpunt cultureel erfgoed Overijssel, Restauratie Opleidingsproject (RIBO), Monumentenwacht en decentralisatieafspraak restauratiegelden rijksmonumenten.

Toelichting op voortgang

In het kader van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg is in 2016 zorggedragen voor de instandhouding van het provinciaal depot voor archeologische bodemvondsten in Deventer . In 2016 is de Monumentenwet 1988 grotendeels opgegaan in de Erfgoedwet. Deze bepaalt  dat de provincie een adviserende rol heeft wanneer wijzigingen aan een rijksmonument buiten de bebouwde kom zijn gepland (Wabo). Volgens afspraken met het Rijk hierover ondersteunen alle provincies een Steunpunt Cultureel Erfgoed dat als vraagbaak dient voor gemeenten en burgers. In Overijssel is dit steunpunt ondergebracht bij Het Oversticht.

Wij hebben in 2016 activiteiten van Stichting RIBO en de Monumentenwacht Overijssel en Flevoland ondersteund, waarover wij met hen prestatie-afspraken hadden gemaakt. RIBO heeft 42 leerlingen begeleid, die op 22 verschillende restauratieprojecten zijn geplaatst,(vooral de door de provincie gesubsidieerde projecten).

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij.

Rol provincie:

Wij vervullen de rol van faciliteerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.

Project website

Cultuurnota 2013 - 2016