6.1.13 In stand houden van een netwerk en het bieden van ondersteuning aan de Overijsselse bibliotheken

Vanuit de verantwoordelijkheid op grond van de Bibliotheekwet financieren wij de provinciale serviceorganisatie (PSO) met betrekking tot het netwerk van de Overijsselse bibliotheken.

Context

De nieuwe Bibliotheekwet is per 1 januari 2015 van kracht en geeft ons de ruimte om meer dan voorheen te sturen op de invulling en uitvoering van de taken van de provinciale serviceorganisatie. In 2016 verleggen wij in de uitvoering van de taken…

Acties

  1. Herijken van de taken van de Provinciale Service Organisatie Rijnbrink.

  2. Ontwikkelen van activiteiten gericht op bibliotheekinnovatie.

  3. Verkennen van meekoppelkansen bij andere provinciale of gemeentelijke opgaven.

  4. Financieren van de Wetenschappelijke Steunfunctie (WSF).

Toelichting op voortgang

Wij hebben samen met een vertegenwoordiging van de Overijssele gemeenten en bibliotheekorganisaties nieuwe afspraken gemaakt met de Provinciale Service Organisatie Rijnbrink. Binnen het bestaande provinciale bibliotheekbudget zijn hierdoor middelen vrijgekomen voor de extra ondersteuning van regionale bibliotheekinnovatie. De Koninklijke Bibliotheek heeft in opdracht van het ministerie van OCW, de VNG en het IPO een landelijke innovatieagenda opgesteld, waarvan het uitvoeringsprogramma in 2017 gereed is. Daarnaast heeft het Overijssels bibliotheeknetwerk een inventarisatie gemaakt van regionale bibliotheekinnovaties, waaronder het cross-over project 'Taal werkt! The next step naar een basisvaardig Overijssel'.

Een meekoppelkans voor bibliotheekinnovaties is  gevonden ín het provinciale programma Human Capital , te weten het project 'Technische hulpmiddelen bij geheugenproblemen'. Met de Stadsbibliotheek Deventer zijn afspraken gemaakt over de afbouw van hun taken en de borging van de collectie in 2017-2028  in het kader van de Wetenschappelijke Steunfunctie.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij.

Rol provincie:

Wij vervullen de rol van regisseur, investeerder en uitvoerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.

Project website

Cultuurnota 2013 - 2016