6.3.2 Stimuleren van cultuureducatie

De kwaliteit van cultuureducatie in primair onderwijs wordt geborgd door middel van een samenhangende aanpak. Er wordt gewerkt met doorgaande leerlijnen cultuureducatie in primair onderwijs. Culturele instellingen, onderwijs en overheden werken hierin samen.

Context

Prestatie wordt uitgevoerd als onderdeel van de Cultuurnota 'De Kracht van Cultuur 2013 - 2016' en wordt lopende deze beleidsperiode ongewijzigd uitgevoerd.

Acties

  1. Leerlingen op ten minste 200 scholen uit het primair onderwijs doen mee aan het programma 'Cultuureducatie met kwaliteit'.

  2. Binnen het programma 'Cultuur aan de basis' hebben 24 gemeenten afspraken gemaakt met het onderwijs, over duurzame samenwerking, deskundigheidsbevordering en verankering van cultuureducatie in het gemeentelijk beleid.

Toelichting op voortgang

De prestatieafspraken die wij met Rijnbrink hebben gemaakt over de uitvoering van het provinciaal programma 'Cultuureducatie met kwaliteit' zijn gerealiseerd. Een daarvan is Expeditie Cultuureducatie, het jaarlijkse cultuureducatiecongres voor leerkrachten, beleidsmedewerkers en culturele organisaties, dat in 2016 op 6 april plaatsvondt en ruim 300 deelnemers trok.

In 2016 hebben 182 scholen meegedaan aan het programma 'Cultuureducatie met kwaliteit'. Dat zijn er 13 minder dan het streefgetal van 200. Hierbij moet worden opgemerkt dat een aantal scholen in de 21 kleine en middelgrote gemeenten in de periode 2013-2016 zijn gesloten of gefuseerd. Daarmee komt het aantal deelnemende scholen in 2016 op 387 scholen. Uitgedrukt in een percentage (47%) wordt de streefwaarde wel gehaald.

Aan de subsidieregeling 'Cultuur aan de basis' hebben alle 25 gemeenten, met 369 scholen, deelgenomen. Dat betekent dat scholen in deze gemeenten een cultuureducatieplan hebben opgesteld om een cultuureducatieprogramma voor de basisschoolleerlingen mogelijk te maken en er aandacht is voor de deskundigheidsbevordering van leerkrachten. Daarnaast stimuleren wij dat cultuurbeleid binnen het onderwijs een vaste plek krijgt.

Financiën

Toelichting op voortgang

Wij stellen u voor om € 5.000 te onttrekken aan de reserve Uitvoering kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de exploitatie 2017 van prestatie 6.3.1.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij.

Rol provincie:

Wij vervullen de rol van uitvoerder en investeerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Project website

Cultuurnota 2013 - 2016