6.2.15 Samenwerken met partners aan de Oost-Nederlandse culturele infrastructuur

Binnen Landsdeel Oost maken wij prestatieafspraken met instellingen die zowel door Rijk als Landsdeel worden ondersteund. Dit geldt ook voor de aanvragen bij het Landelijk Fonds voor de Podiumkunsten en het Mondriaan Fonds. Bovendien wordt ook in Oost-Nederlands verband gewerkt aan een stimulerende omgeving voor cultureel en creatief ondernemen en aan behoud en ontwikkeling van creatief talent.

Context

Prestatie wordt uitgevoerd als onderdeel van de Cultuurnota 'De Kracht van Cultuur 2013 - 2016' en wordt lopende deze beleidsperiode ongewijzigd uitgevoerd.

Acties

  1. Monitoren van prestatieafspraken met instellingen in Landsdeel Oost die zowel door Rijk als landsdeel Oost zijn gemaakt.

  2. Uitvoeren beleid conform Cultuurmanifest Oost-Nederland.

Toelichting op voortgang

De prestatieafspraken met de instellingen in Landsdeel Oost zijn gemonitord. Op basis van het Cultuurmanifest Oost Nederland 2015 hebben wij met onze partners in Landsdeel Oost samen met het ministerie van OCW, VNG, IPO, Tweede Kamer en de landelijke cultuurfondsen  het nieuwe Cultuurconvenant 2017-2020 voorbereid, dat begin 2017 zijn beslag krijgt. Wij beschouwen Oost Nederland als de kraamkamer van Nederland.

Financiën

Toelichting op voortgang

Wij stellen u voor om € 2.000 te onttrekken aan de reserve Uitvoering kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de exploitatie 2017 van prestatie 6.2.1.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij.

Rol provincie:

Wij vervullen de rol van regisseur.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Vanuit het Coalitieakkoord ‘Overijssel Werkt!’ is er budget beschikbaar gesteld voor deze prestatie. Dit is verwerkt in de Begroting 2016. Het bijbehorende investeringsbesluit is daarmee de Begroting 2016, PS/2015/687.

Project website

Cultuurnota 2013 - 2016