6.2.13 Bevorderen van zelfredzaamheid, innovatieve vermogens, het ondernemerschap en de maatschappelijke inzet van de Overijsselse culturele instellin

In de afspraken met de culturele instellingen stimuleren wij cultureel ondernemerschap. Dit doen we onder andere door het stellen van een eigen inkomstennorm aan onze culturele basisinfrastructuur en door het organiseren van themabijeenkomsten en een congres, waarbij nieuwe verdienmodellen en samenwerking belangrijke thema's zijn.

Context

We voeren deze prestatie uit als onderdeel van de nota Cultuur 2013-2016, De Kracht van Cultuur.

Acties

  1. Monitoren afspraken over eigen inkomstennorm.

  2. Organiseren van een congres voor de culturele sector in Overijssel.

  3. Faciliteren van netwerkbijeenkomsten voor de Basisinfrastructuur instellingen

Toelichting op voortgang

De Rekenkamer Oost-Nederland heeft na onderzoek geconstateerd dat de ontwikkeling van het cultureel ondernemerschap in Overijssel een overwegend positief beeld laat zien: organisaties  zijn er actief mee bezig en de eigen inkomsten worden door de meeste instellingen vergroot. Organisaties voor wie de provincie een 'norm voor eigen inkomsten' heeft gesteld, halen deze ruimschoots. Ook zetten zij actief in op het vinden van alternatieve financieringsbronnen.

In aanloop naar de nieuwe cultuurnota 2017-2020 hebben wij verschillende interactieve bijeenkomsten, waaronder ons jaarlijkse cultuurcongres, georganiseerd onder de noemer 'Spot on! Cultuur in Overijssel'. In totaal hebben ruim 350 inwoners, partners en overige organisaties meegedacht en gepraat over het Overijsselse cultuurbeleid en ideeën meegegeven voor de nieuwe beleidsperiode. Aan deze bijeenkomsten namen onze basisinfrastructuurinstellingen volop deel.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij.

Rol provincie:

Wij vervullen de rol van regisseur.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.

Project website

Cultuurnota 2013 - 2016