5.1.2 Gebiedsgerichte ontwikkeling van topwerklocaties

Naast aandacht voor de ‘basis op orde’ geven we ruimte aan de marktvraag naar ‘topwerklocaties’. Het betreft gebiedsgericht en specifiek maatwerk om datgene te doen wat nodig is om bij de top van Nederlandse kennis- en innovatieregio’s te behoren. De provinciale inspanning leidt daarmee ook tot focus en investeringen van de markt. De meerwaarde van de provincie ligt in het doen van (financiële, deels risicodragende) investeringen voor fysieke ingrepen en meer ontwikkelingsgericht denken/handelen. Maar ook door verbindingen te leggen tussen partijen en het helpen realiseren van (internationale) coalities en allianties. In Twente hebben overheid en bedrijfsleven al vier toplocaties geselecteerd die gelieerd zijn aan Hightech Systems & Materials en Logistiek: Kennispark Twente (innovatiecampus bij de Universiteit Twente), High Systems Park Twente (Thales campus Hengelo), TecBase Twente (bij Luchthaven Twente) en XL Businesspark (Almelo).

Context

Dit is een nieuwe prestatie die voortvloeit uit Plan van Aanpak Commissie Wientjes, TecBase Twente. De provincie richt, ten opzichte van het verleden, haar investeringen in de fysieke infrastructuur nu meer op een beperkt aantal terreinen, de…

Acties

  1. In afwachting van het investeringsvoorstel TecBase Twente (zie prestatie 8.1.5).

Toelichting op voortgang

Met het investeringsbesluit "TecBase Twente" (PS/2016/486) zetten wij in op het versterken van de moderne maakindustrie in Twente als kansrijke aanjager van de regionale economie. TecBase is één van de vier Topwerklocaties in Twente, naast het XL Businesspark Twente te Almelo, het High Tech Systemspark in Hengelo en Kennispark in Enschede. De Herstructureringsmaatschappij Overijssel is als partner betrokken bij de gebiedsontwikkelingen van het Kennispark en het HTSM-park, hetgeen bijdraagt tot focus van de partners. Samen met de versterking van de acquisitie in Regio Twente en de recente besluitvorming over XL Businesspark Twente (PS/2016/985) zetten wij in op een versterking van deze Topwerklocaties. Daardoor kan deze regio bij de top van de Nederlandse kennis- en innovatieregio’s blijven behoren en haar aantrekkingskracht behouden voor het bedrijfsleven om hier te blijven of zich te willen vestigen.

In navolging van Twente zijn wij ook voor West-Overijssel gestart met een traject om met het bedrijfsleven en overheden tot een selectie van Topwerklocaties te komen. In het zoekgebied van de stedelijke netwerken Zwolle en Deventer zijn inmiddels een paar kansrijke locaties geïdentificeerd. Hieronder valt ook de AkzoNobel-locatie in Deventer, waar AkzoNobel samen met de gemeente Deventer en provincie Overijssel de intentie hebben uitgesproken om gezamenlijk de opgestelde businesscase verder uit te werken om het Deventer Open Innovatie Centrum te ontwikkelen. De HMO is hierbij ook betrokken (zie ook PS/2016/586).

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum.

Rol provincie:

Wij vervullen de rol van regisseur en investeerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.

Mijlpalen:

Investeringsvoorstel TecBase Twente, zie PS/2016/486