5.1.3 Beheer bestaande participaties werklocaties

In het verleden hebben we de keuze gemaakt om in een aantal specifieke gevallen risicodragend deel te nemen in grondexploitaties, in samenwerking met gemeenten en / of private partijen. Het betreft hier XL Business Park Twente, Zuiderzeehaven en Special Purpose Vehicle / Stork Hengelo. We nemen bij deze werklocaties, naar rato van ons aandeel, een positie in die het mogelijk maakt zeggenschap en sturing uit te oefenen (verbonden partijen).

Acties

  1. Beheer bestaande participatie werklocatie Zuiderzeehaven.

  2. Beheer bestaande participatie werklocatie SPV Stork / Hengelo.

  3. Beheer bestaande participatie werklocatie XL Business Park Twente (RBT).

Toelichting op voortgang

Zuiderzeehaven

De opgave van Zuiderzeehaven is nagenoeg voltooid. Wij hebben aangedrongen tot spoedige verkoop van de resterende kavels. Wij willen vasthouden aan het looptijdeinde van de grondexploitatie van 31 december 2018. De inzet is om de verbonden partij niet langer dan noodzakelijk in stand te houden en zo snel mogelijk na 31 december 2018 tot beëindiging van de publiek private samenwerking over te gaan. Eind 2016 hebben de vennoten van de Zuiderzeehaven hierover een oriënterend gesprek gehad waarbij besloten is om in de eerstvolgende vergadering in 2017 (voorjaar) een besluit te nemen over de mogelijk te volgen scenario.

SPV Stork / Hengelo

Vanaf 1 januari 2016 geldt voor de SPV Stork dat zij als overheidsdeelneming vennootschapbelasting moet gaan betalen. Hierop is besloten om af te schrijven op het pand om de grondslag waarover vennootschapbelasting betaald moet worden zo laag mogelijk te houden. Ten tijde van uw besluit (april 2013) op het investeringsvoorstel van de verplaatsing van Stork was niet bekend dat de plicht om vennootschapsbelasting te betalen zou gaan gelden en daarmee ook niet de reden aanwezig om op het pand af te schrijven. Per saldo leidt dit ertoe dat het resultaat lager zal uitkomen dan oorspronkelijk gedacht (ca € 0,8 miljoen). Dit heeft daarmee ook consequenties voor de snelheid van terugbetaling van de subsidie aan provincie en gemeente. De huidige afspraken over de terugbetaling zijn namelijk gekoppeld aan het resultaat van de SPV. SPV Stork is hierover in overleg gegaan met de gemeente Hengelo en provincie en in 2017 zal bekeken worden op welke wijze de afspraken hierover moeten worden gewijzigd.

XL Businesspark Twente

2016 heeft vooral in het teken gestaan van het naar tevredenheid van alle partners van het RBT oplossen van de knelpunten (uitkopen laatste grondeigenaren, creëren financiële slagkracht, aanpassing bestemmingsplan en projectorganisatie) bij het XL Businesspark. Begin december heeft dit geleid tot een voorstel voor dekking van investeringen om deze knelpunten op te lossen (PS2016/985) waarmee alle partners hebben ingestemd. Hierop zijn de jaarrekening 2015, de (herziene) begroting 2016 en begroting 2017 van RBT aangepast en eind december vastgesteld. In de herziene begroting 2016 werd er vanuit gegaan dat 8 ha uitgegeven zouden worden. Vivochem heeft haar locatie met 1 ha uitgebreid. Het sluiten van de overeenkomsten met CTT en Eurol (totaal 7 ha) heeft net over het jaar 2016 plaatsgevonden waar de verwachting was dat dit eind december zou plaatsvinden.  

Financiën

Toelichting op voortgang

Op 7 december 2016 heeft u besloten (PS/2016/985 Dekking investeringen RBT) om middelen beschikbaar te stellen ten behoeve van het RBT.  Als gevolg daarvan verbetert het resultaat van deze grondexploitatie, waardoor een deel van de voorziening voor het RBT is vrijgevallen: ruim € 3,5 miljoen. In voornoemd besluit is de vrijval van deze middelen bestemd als dekking voor de bijdrage aan het RBT.  

Conform uw besluit van 7 december stellen wij u voor om een bedrag van € 3.445.300 middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf van prestatie 5.1.3 in de begroting 2017.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum.

Rol provincie:

Wij vervullen de rol van regisseur.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.