5.5.2 Festivals en evenementen

Festivals en evenementen laten inwoners en gasten kennis maken met de Overijsselse gastvrijheid en gemeenschapszin, bijzondere natuur-, cultuur- en sportbeleving en dragen bij aan de (internationale) naamsbekendheid van Overijssel. Toegesneden arrangementen nodigen uit tot bezoek en (meerdaags-)verblijf en zorgen daarmee voor evenementgebonden werkgelegenheid en bestedingen.

Context

Het coalitieakkoord gaat uit van verbreding van het festival- en evenementenbeleid naar onder andere cultuur en (breedte)sport.

Acties

  1. 2016 is een overgangsjaar. Wij verlengen de ondersteuning van festivals en evenementen uit de periode 2013 - 2015 en houden rekening met enkele grotere (eenmalige) festivals en evenementen.

  2. In 2016 ontwikkelen we nieuw festival- en evenementenbeleid (inclusief monitor) 2017 en verder.

Toelichting op voortgang

In 2016 hebben wij -als overgangsjaar- aan 13 evenementen uit de periode 2013-2015 opnieuw een financiele bijdrage verleend. Ook is de voorbereiding en uitvoering van 3 incidentele evenementen ondersteund (Internationale Hanzedagen 2017, EK damesvoetbal 2017 en NK Veldrijden 2016). De NK wielrennen op de weg 2017 vindt in Gelderland plaats. Wij houden middelen in reserve om deze wedstrijd in 2018 weer naar Overijssel te halen.

U stelde op 6 juli 2016 het nieuwe evenementenbeleid 2017-2019 vast. Dit beleid werd nader uitgewerkt voor de beeldbepalende en potentieel beeldbepalende evenementen. organisaties konden zich hiervoor aanmelden. De Adviescommissie Evenementen 2017-2019 heeft ons hierover geadviseeerd. Op 1 november hebben wij 11 beeldbepalende en 6 potentieel beeldbepalende evenementen aangewezen.  Zij ontvangen t/m 2019 een financiele bijdrage. Provinciale Staten zijn hierover schriftelijk geinformeerd.

In 2016 werd tenslotte ook een regeling opgesteld voor de kleinere evenementen (met onderscheidend karakter, gedragen door de lokale samenleving, regionale potentie, vernieuwend, aansluitend bij profiel van de streek). De regeling is op 23 januari 2017 opengesteld.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum.

Rol provincie:

Wij vervullen de rol van uitvoerder en investeerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Vanuit het Coalitieakkoord ‘Overijssel Werkt!’ is er budget beschikbaar gesteld voor deze prestatie. Dit is verwerkt in de Begroting 2016. Het bijbehorende investeringsbesluit is daarmee de Begroting 2016, PS/2015/687.

Mijlpalen:

Investeringsvoorstel Evenementenbeleid 2017-2019, zie PS/2016/380 Subsidieregeling voor kleinere evenementen in Overijssel, zie PS/2016/1194 Persbericht: 17 cultuur- en evenementen zetten Overijssel (inter-) nationaal op de kaart, zie PS/2016/995 Persbericht: Provincie zoekt (potentieel) beeldbepalende sport- en cultuurevenementen, PS/2016/803 Statenbrief (potentieel) beeldbepalende evenementen 2017-2019 zie PS/2016/998