5.5.1 Gastvrij Overijssel 2016 - 2019

Het programma 'Gastvrij Overijssel’ 2016 – 2019 verbindt partners (MKB Nederland, VNO-NCW, RECRON, HISWA, KHN, ANWB, Landschap Overijssel mede namens Staatsbosbeheer & Natuurmonumenten, Marketing Oost, Saxion en Windesheim) in een gezamenlijke agenda voor de vrijetijdseconomie in Overijssel en beoogt het gezamenlijk ondernemerschap te stimuleren en te versterken. De partners zoeken ook verbinding met partijen uit sport, zorg, cultuur, natuur en onderwijs.

Context

De sector vrijetijdseconomie heeft als vervolg op het provinciale uitvoeringsprogramma ‘Gastvrij Overijssel 2012 - 2015’ een eigen uitvoeringsprogramma opgezet. De provincie is gevraagd dit programma te faciliteren.

Acties

  1. De marketingcampagnes voor de vijf A-merken worden voortgezet op basis van de ambities van Gastvrij Overijssel 2.0. Met de partners maken wij hierover in het eerste kwartaal van 2016 afspraken.

  2. Het beleid en instrumentarium voor innovatie en productvernieuwing (PMPC), dat we gezamenlijk met het bedrijfsleven en de kennisinstellingen hebben ontwikkeld, wordt met het veld besproken en doorontwikkeld.

  3. Wij ondersteunen de partners uit Gastvrij Overijssel om de beleving van routenetwerken voor fietsen, wandelen, ruiteren en varen(ook i.s.m. NBTC) te vergroten.

  4. Wij ondersteunen de partners uit Gastvrij Overijssel bij het opzetten van een programma voor transfer van kennis en onderzoek naar ondernemers en het verbinden van ondernemers aan onderwijsinstituten (Hogescholen Saxion & Windesheim en ROC’s).

Toelichting op voortgang

Op 6 juli 2016 besloot u in het programma van Gastvrij Overijssel te participeren met een bijdrage van € 10 miljoen (PS/2016/287). Andere partijen dragen € 30 miljoen bij. In de jaren 2016-2019 heeft de provincie € 2,5 miljoen per jaar beschikbaar. Van het budget van 2016 werd een deel ingezet voor de ondersteuning van de marketingcampagne van Marketing Oost (inclusief de vijf A-merken en de Hanzesteden), de samenwerking met het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) ten behoeve van de 3 zogenoemde Overijsselse 'metrolijnen' Hanzesteden, Water, Kastelen en buitenplaatsen), de opzet van de kennisdriehoek tussen Saxion, provincie en Kennispunt Oost (kenniscentrum voor ondernemers en overheden) en de uitvoering van de PMPC-regeling 2016. Deze regeling kende in 2016 geen toekenningen omdat de projectvoorstellen onvolledig waren. Deze voorstellen zullen naar verwachting in 2017 opnieuw worden ingediend. De regeling werd eind 2016 op enkele punten aangepast en verder in lijn gebracht met ondernemerswensen. Het budget van 2016 blijft in de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel beschikbaar voor de regeling.

De beleving van routes is ondergebracht in de in 2015 gestarte Kwaliteitsimpuls routenetwerken (KIR), die in het tweede kwartaal van 2017 wordt afgerond. Dan zal sprake zijn van een volledig vernieuwd fiets- en wandelenetwerk in Overijssel (themaroutes, bewegwijzering, verhalen). Ook het netwerk voor mountainbiken, dat inmiddels landelijke bekendheid en waardering geniet, heeft in 2016 een flinke uitbreiding gekregen.  Het programma voor onderwijsondersteuning van ondernemers is in 2016 met een onderzoek naar ondernemerswensen voorbereid en wordt in 2017 verder ingevuld.

Overijssel is ook in 2016 een top kampeerbestemming in Europa.  In totaal 13 van de 147 topcampings van Europa liggen volgens de ANWB in Overijssel. Oveijssel is na Catalonie (Sp) en Veneto (I) de regio met de meeste topcampings van Europa. De ADAC wees 3 campings aan als Europese 'superplatz'. Camping De Beerze Bulten in Ommen is de beste camping van Europa. Nog eens 4 Overijsselse campings waren de beste van Nederland (kinder-, natuur- en charmecamping). Van de beste bungalowparken in Nederland liggen er 4 in Overijssel. Overijssel is de regio met de beste verblijfsaccomodaties van Nederland. Deze resultaten worden ook beinvloed door de steun die de provincie Overijssel al 15 jaar geeft aan ondernemerschap, produktinnovatie en bedrijfskwaliteit in de vrijetijdssector.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Investeringsbudget

Toelichting op het investeringsbudget

In deze grafiek geven we inzicht in het voor deze prestatie beschikbaar gestelde investeringsbudget vanuit KvO. Een investeringsbudget blijft meerjarig beschikbaar. Voor deze prestatie is nog vanuit het coalitieakkoord 2012-2015 een investeringsbudget van € 3,6 miljoen beschikbaar. Daarnaast is dit jaar € 7,5 miljoen beschikbaar gesteld: Investeringsvoorstel Overijssel maakt werk van gastvrijheid en vrije tijd 2016 - 2020. Daarmee komt het totaal beschikbare investeringsbudget voor deze prestatie op € 11,1 miljoen.

De staafdiagrammen geven per jaar aan wat van het totaal meerjarig investeringsbudget is besteed tot de peildatum (cumulatief gerealiseerd). Daarnaast is de bestedingsruimte op de Begroting 2016 opgenomen (resterend huidige begroting).

Het ‘resterend meerjarig budget’ is het deel van het investeringsbudget dat beschikbaar is voor realisatie in de jaren erna.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum.

Rol provincie:

De provincie is faciliteerder.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Mijlpalen:

Statenvoorstel 'Overijssel maakt werk van gastvrijheid en vrije tijd 2016-2020’, zie PS/2016/287