4.1.2 Stimuleren slim gebruik van bestaande netwerken door gedragsverandering

Voor een betere economische bereikbaarheid is het van belang dat bewuster wordt gekozen hoe, of en op welk tijdstip men zich verplaatst van herkomst naar bestemming. Vaak vervallen mensen in gewoontegedrag waardoor ze bijvoorbeeld dagelijks op vaste tijden de auto pakken. Betere bewustwording van alternatieven om niet, anders of op een ander tijdstip te verplaatsen heeft een positief effect op de economische bereikbaarheid voor die mensen die wel zijn aangewezen op vaste tijden en bepaalde vervoerswijzen. Een betere bewustwording draagt bij aan slimmer combineren en beter benutten van verschillende vervoersystemen. Hieraan geven wij invulling door de programma's Beter Benutten en Ketenmobiliteit.

Context

Inzetten op bewustwording om bestaande vervoerssystemen en netwerken slimmer te combineren en beter te benutten is relatief vaak goedkoper dan alleen (blijvend) investeren in uitbreiding van infrastructuur. Tevens draagt bewuster reisgedrag bij…

Acties

  1. Uitvoeren programma's Beter Benutten 2015 - 2017 (Zwolle-Kampen Netwerkstad, Twente en Stedendriehoek).

  2. Uitvoeren en afronden programma Ketenmobiliteit conform investeringsbesluit

Toelichting op voortgang

In 2016 zijn diverse projecten op gebied van fiets, mobiliteitsmanagement, ITS (Inteligente Transportsystemen) en Openbaar vervoer binnen het programma Ketenmobiliteit en binnen het gelijkgeschakelde programma Beter Benutten gerealiseerd. Op stations in Oldenzaal, Holten, Enschede, Borne is extra ruimte voor fietsparkeren gereed gekomen, in Hardenberg, Deventer, Zwolle zijn relevante schakels in fietsinfrastructuur opgewaardeerd en is gewerkt aan binnenstedelijk fietsparkeren. Diverse gedragsprojecten binnen Beter Benutten, zoals ‘fietsstimulering’ en het optimaliseren van autoverkeer rond de Knoop Station Kampen zijn gestart en lopen door naar 2017.

Financiën

Toelichting op voortgang

Het Rijk heeft via de decembercirculaire van het Provinciefonds € 270.000 beschikbaar gesteld voor Intelligente Transportsystemen via de decentralisatieuitkering Beter Benutten. Hierdoor stond deze baat nog niet in de begroting. Deze Rijksmiddelen zijn gekoppeld aan een eigen regionale bijdrage en dienen specifiek voor intelligente transportsystemen te worden ingezet. Via dit jaarverslag wordt u voorgesteld om dit bedrag middels resultaatbestemming toe te voegen aan de bestemmingsreserve Verkeer en Vervoer, zodat deze middelen voor de uitvoering in 2017 beschikbaar blijven.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman.

Rol provincie:

Naast regisseur voor de regionale mobiliteitsaanpak waaronder slimmer reizen en beter benutten zijn we investeerder en uitvoerder op onderdelen, tevens zijn we belangenbehartiger richting het Rijk om zo goed mogelijk aangehaakt te blijven op bestaande en toekomstige Rijksinitiatieven.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.

Mijlpalen:

1. Statenbrief over uitvoering en afronding programma Ketenmobiliteit. 2. Statenbrief over voortgang Beter Benutten programma's.