4.1.1 Ontwikkelen netwerkvisie op totale mobiliteits- en logistieke opgave

We maken een integrale netwerkvisie. De netwerkvisie moet leiden tot een prioritering binnen de modaliteit en de onderlinge verbindingen van de verschillende modaliteiten uitgaande van de economische rol die een verbinding / netwerk heeft. Aan de hand van de resultaten daarvan kunnen keuzes gemaakt worden omtrent de kwaliteitsniveaus van verbindingen / netwerken en de financiering daarvan. Dit zal invloed hebben op investeringen op infrastructuur (weg, water, spoor, fiets en uitwisselpunten tussen de modaliteiten) en op structurele uitgaven voor de exploitatie van het openbaar vervoer en beheer en onderhoud van de infrastructuur.

Context

Maximaal inzetten op alle vervoersnetwerken en alle schakels binnen deze netwerken is onhaalbaar (budgettaire en personele krapte) waardoor in de toekomst vaker keuzes moeten worden gemaakt. Om deze keuzes beter te kunnen maken is er behoefte aan…

Acties

  1. Ontwikkelen netwerkvisie Overijssel.

Toelichting op voortgang

In 2016 is vanuit de Koersdocumenten gewerkt aan de ontwikkeling van breed gedragen regionale visies op de netwerken voor fiets en autobereikbaarheid. Deze netwerken zijn nodig voor het vervolgproces om de integrale netwerkvisie te ontwikkelen. In 2016 is ook gestart met de ontwikkeling van het provinciaal verkeersmodel. Deze is in het eerste kwartaal van 2017 gereed. Dit verkeersmodel voor het regionaal hoofdwegennet in Overijssel geeft voor de huidige situatie maar ook voor de toekomstscenario's van het CBS een beeld van de grootste vertragingsknelpunten op ons wegennet. Zoals eerder aangegeven bij de Monitor 2016-I en 2016-II wordt de Integrale Netwerkvisie Overijssel in 2017 aan u aangeboden.

Financiën

Toelichting op voortgang

Door de oplevering van de Integrale Netwerkvisie Overijssel in 2017 komen deze kosten volgend jaar voor onze rekening. Het niet bestede bedrag blijft voor deze prestatie beschikbaar binnen de bestemmingsreserve Verkeer en Vervoer.  

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman.

Rol provincie:

Provincie is regisseur voor het bovenlokale mobiliteitsbeleid en werkt samen met haar partners aan een zo goed mogelijke economische bereikbaarheid, betere verkeersveiligheid en leefbaarheid.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2016.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Vanuit het Coalitieakkoord ‘Overijssel Werkt!’ is er budget beschikbaar gesteld voor deze prestatie. Dit is verwerkt in de Begroting 2016. Het bijbehorende investeringsbesluit is daarmee de Begroting 2016, PS/2015/687.

Mijlpalen:

Het Statenvoorstel voor het vaststellen van de netwerkvisie wordt naar verwachting (zie inhoudelijke toelichting) doorgeschoven naar 2017 (Statenvoorstel vaststellen netwerkvisie niet in 2016).