4.7.2 Vervangingsinvesteringen provinciale infrastructuur

Om de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid te borgen, is het noodzakelijk om verouderde infrastructuur en kunstwerken te vervangen. De kosten voor regulier onderhoud aan verouderde kunstwerken zijn dermate hoog dat vervanging noodzakelijk is. Wij brengen op basis van onderzoek het einde van de levensduur in beeld. Wij werken de programmering voor de periode 2016 tot en met 2019 verder uit.

Context

We vervangen circa 23 kilometer hoofdrijbaan, 18 kunstwerken en verbeteren ruim 20 kilometer oeverbeschoeiing van Kanaal Almelo - De Haandrik. Het gaat om de wegen:

  • N332 (N344 – grens Gelderland): km. 16.4-19.3
  • N750…

Acties

  1. Voorbereidingen start uitvoering vervanging van wegen.

  2. Voorbereiding en start uitvoering vervanging van kunstwerken.

  3. Voorbereiding en start uitvoering verbetering oeverbeschoeiing Kanaal Almelo - De Haandrik

Toelichting op voortgang

De voorbereidingen voor de vervangingen van de wegen en kunstwerken zijn gestart.

Als gevolg van nader onderzoek vraagt de voorbereiding voor de vervanging van de beschoeiing van Kanaal Almelo-De Haandrik meer tijd dan voorzien.

Financiën

Toelichting op voortgang

Wij stellen u voor om het investeringskrediet in 2017 voor deze prestatie te verhogen met € 258.000. Als gevolg van de verplichting in het vernieuwde BBV om investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut te activeren stellen wij voor de niet bestede middelen in 2016 van € 258.000 vanuit de uitvoeringsreserve KVO toe te voegen aan de AFR. Vanuit de AFR worden de jaarlijkse kapitaallasten (afschrijvingen) van dit investeringskrediet toegevoegd aan de exploitatie van prestatie 4.7.2.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman.

Rol provincie:

De provincie heeft als (vaar)wegbeheerder de zorg voor een kwalitatief goed en veilig (vaar)wegennet.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Mijlpalen:

Investeringsbesluit boordvoorzieningen van Kanaal Almelo-De Haandrik