4.7.1 Uitvoeren beheer en onderhoud provinciale infrastructuur

Op basis van het Beheerplan Infrastructurele Kapitaalgoederen provincie Overijssel 2016 - 2020 voeren wij het beheer en onderhoud uit aan de provinciale (vaar)weginfrastructuur.

Context

Het betreft het in stand houden van het provinciale wegennet, bestaande uit 644 kilometer hoofdrijbaan, 173 kilometer parallelweg en 521 kilometer fietspad, 154 kilometer waterweg (waarvan 130 kilometer vaarweg) en 338 kunstwerken op een zodanige…

Acties

  1. Uitvoeren dagelijks beheer (inclusief gladheidbestrijding) en onderhoud; continue proces.

  2. Uitvoeren groot onderhoud 2016 conform meerjarenuitvoeringsprogramma.

  3. Uitvoeren aanvullende maatregelen vanuit het Bouwbesluit.

Toelichting op voortgang

Het dagelijks - en groot onderhoud aan wegen, kunstwerken en waterwegen is volgens planning uitgevoerd.

Ook dit jaar zijn er weer meer strooiacties geweest dan gemiddeld, waardoor een overschrijding op het onderdeel gladheidbestrijding is ontstaan. Door de onvoorspelbare weersomstandigheden zijn deze kosten niet te beïnvloeden.

Financiën

Toelichting op voortgang

De overschrijding op de uitvoering van het beheer en onderhoud wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de kosten van de gladheidsbestrijding.

Voor de gladheidsbestrijding wordt jaarlijks een gedeelte van de zoutstrooiers en sneeuwploegen vervangen. In 2016 heeft hiervoor een aanbesteding plaatsgevonden die vanwege een bezwaar van een van de inschrijvers pas eind 2016 tot afronding is gekomen. Als gevolg hiervan heeft de jaarlijkse vervanging van een gedeelte van de zoutstrooiers en sneeuwploegen niet in 2016 plaatsgevonden. Dit wordt in 2017  gerealiseerd. Het jaarlijks beschikbare budget hiervoor is dan ook niet tot besteding gekomen. Wij verzoeken u € 297.000 voor de aanschaf van zoutstrooiers en sneeuwploegen vanuit 2016 door te schuiven naar 2017.

Wij stellen u voor om het investeringskrediet in 2017 voor de vervanging van het gladheidsbestrijdingsmaterieel te verhogen met € 297.000 en  de niet bestede middelen in 2016 van € 297.000 toe te voegen aan de AFR. Vanuit de AFR worden de jaarlijkse kapitaallasten (afschrijvingen) van dit investeringskrediet toegevoegd aan de exploitatie van prestatie 4.7.1.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman.

Rol provincie:

De provincie heeft een rol als wegbeheerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.