4.6.1 A1

Ten behoeve van het verbeteren van de bereikbaarheid voor zowel personenvervoer als goederenvervoer, realiseert het Rijk de integrale verbreding van de A1 tot 2x4 rijstroken voor het westelijke traject van Apeldoorn - Deventer en 2x3 rijstroken voor het traject Deventer - Azelo. Hiervoor hebben wij met het Rijk een overeenkomst gesloten.

Context

In samenwerking met regionale partners is in overleg met het Rijk tot vervroegde aanleg van de capaciteitsuitbreiding van de A1 gekomen. Aanpak van doorstromings- en verkeersveiligheidsknelpunten voor personen- en vrachtverkeer op de A1.

Acties

  1. Bewaken gemaakte afspraken met Rijk en partners over capaciteitsuitbreiding A1 (onder andere afronding planstudie-MER).

  2. Uitwerken inpassingsvisie in concrete maatregelen ter versterking ruimtelijke kwaliteit.

  3. Advies over de aansluitingen van de (verbrede) A1 op het onderliggend provinciaal wegennet.

Toelichting op voortgang

Het doorrekenen van het geactualiseerde Nederlands Regionaal Model (NRM) verkeersmodel van april 2016 door Rijkswaterstaat heeft in de planfase geleid tot een vertraging van 6 maanden. Het niet toepassen van het actuele NRM tijdens het Ontwerp Tracébesluit-MER proces kan anders in de bezwarenprocedure bij de Raad van State oplopen tot een vertraging van ca. 18 maanden. Deze vertraging in de planfase zal naar verwachting geen gevolgen hebben voor de einddatum van de realisatie.

Financiën

Toelichting op voortgang

Wij stellen u voor om € 32.000 te onttrekken aan de reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de exploitatie 2017 van prestatie 4.6.1.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman.

Rol provincie:

Door tijdens de onderhandelingen op te treden als mede-investeerder en -financier heeft de provincie hiermee het Rijk doen besluiten om een deel van het project te vervroegen van 2028 naar 2017. Hiermee wordt de doorstroming en de verkeersveiligheid van de A1 aanzienlijk vergroot.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2028.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel: