4.5.1 Uitwerking koersdocument verkeersveiligheid

Ter bevordering van de verkeersveiligheid hebben wij het koersdocument verkeersveiligheid in samenwerking met partners en stakeholders opgesteld. In het koersdocument zetten we een vernieuwde integrale aanpak uiteen, die nodig is om de opwaartse trend in het aantal ernstige verkeersgewonden te kunnen keren. Vervolgstap is dat wij samen met partners invulling geven aan het koersdocument door het opstellen van een maatregelenpakket.

Context

Er is nadrukkelijk gekozen voor een integrale aanpak samen met (nieuwe) partners en stakeholders. Beleidsthema verkeersveiligheid wordt veelal sectoraal ingevuld vanuit de werkvelden binnen verkeer en vervoer. Er liggen kansen om…

Acties

  1. Opstellen maatregelenpakket als uitwerking van het koersdocument.

Toelichting op voortgang

In 2016 is de eerste uitwerking om te komen tot regionale meerjarenprogramma's (maatregelenpakket) Beleidsimpuls Verkeersveiligheid afgerond. Samen met onze veiligheidspartners zijn de mogelijkheden hiertoe verkend in twee pilotgebieden. De resultaten zijn gepresenteerd in een informatiesessie met statencommissieleden verkeer en vervoer en Economie (d.d. 3 maart 2016), de uikomsten van deze sessie maken onderdeel uit van het Statenvoorstel Beleidsimpuls Verkeersveiligheid dat in het najaar is vastgesteld. Met dit voorstel is besloten de Beleidsimpuls Verkeersveiligheid nader uit te werken in de vorm van integrale, regionale meerjarige programma's verkeersveiligheid, in gezamenlijkheid met gemeenten, politie en andere stakeholders.

Financiën

Toelichting op voortgang

Nadat het investeringsvoorstel in 2016 is vastgesteld, is alvast een klein bedrag als procesgeld opgenomen in de begroting. Daarvan wordt onder meer de planstudie naar de N344 Oude Molenweg - Oostermaatsdijk uitgevoerd. Deze activiteiten lopen nog door in 2017. Via een resultaatbestemmingsvoorstel wordt voorgesteld om de onderbesteding op dit KvO budget toe te  voegen aan de begroting 2017.

Wij stellen u voor om € 117.000 te onttrekken aan de reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de exploitatie 2017 van prestatie 4.1.3.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman.

Rol provincie:

Provincie Overijssel is initiatiefnemer bij het opstellen van regionale meerjarenprogramma's. Deze programma's worden nadrukkelijk samen met partners en stakeholders opgesteld. Welke rol provincie heeft/krijgt binnen het de uitvoeringsprogramma's is afhankelijk van de betreffende maatregel en zal variëren.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.

Mijlpalen:

Vaststellen maatregelenpakket als kader voor regionale uitwerking inclusief monitoring en te nemen investeringsbesluit.