4.4.2 Goederenvervoer over Water

Ten behoeve van het realiseren van de economische bereikbaarheid voor het goederenvervoer continueren we het lopende uitvoeringsprogramma (UVP) 'Goederenvervoer over water'. Het programma versterkt de logistieke sector in Overijssel en levert een bijdrage aan leefbaarheid en veiligheid.

Context

Het programma Goederenvervoer over water kent ook een link met het programma Beter Benutten via onder meer de bediening van bruggen en sluizen.

Acties

  1. Uitvoeren en afronden van het uitvoeringsprogramma 'Goederenvervoer over water'.

Toelichting op voortgang

In de tweede helft van 2016 heeft de Rekenkamer Oost-Nederland onderzoek gedaan naar het uitvoeringsprogramma Goederenvervoer over Water. In haar rapport geeft de Rekenkamer aan dat de provincie er met het uitvoeringsprogramma Goederenvervoer over Water in is geslaagd een positie in te nemen op dit thema. De logistieke stakeholders waarderen de wijze waarop de provincie haar rol oppakt op dit thema. De Rekenkamer constateert verder dat de Overijssel havenregio’s (Zwolle-Kampen, Twente en Deventer) alle drie werken aan havenplannen en er daarom nog veel belangstelling is te verwachten voor de subsidieregelingen die binnen het uitvoeringsprogramma Goederenvervoer over Water beschikbaar zijn voor ontwikkeling en verbetering van havenfaciliteiten en vaarwegen.  Omdat de ontwikkeling van deze plannen tijd kost en de subsidieaanvragen vanuit de regio’s naar verwachting niet voor de huidige einddatum van het programma (1 januari 2018) gedaan kunnen worden, doet de Rekenkamer de aanbeveling om de looptijd van het programma te verlengen. Bij brief PS/2017/185) is u voorgsteld deze aanbeveling over te nemen.

Financiën

Toelichting op voortgang

De onderbesteding van € 1,7 miljoen, heeft voor € 1,6 miljoen betrekking op het uitvoeringsprogramma 'Goederenvervoer over water' dat uit de uitvoeringsreserve KvO wordt gefinancierd. De onderbesteding komt voort uit een ingetrokken subsidie van € 0,45 miljoen voor een LNG-vulpunt voor de binnenvaart (vanwege het niet nakomen van subsidievoorwaarden) alsook uit een aantal subsidieregelingen voor de aanleg of verbetering van havenfaciliteiten die in 2016 minder zijn aangesproken dan verwacht. Voorgesteld wordt om deze KvO- middelen via resultaatbestemming toe te voegen aan de begroting 2017, waardoor gemeenten meer tijd wordt geboden om de benodigde cofinanciering bijeen te brengen. Daarnaast is er een minieme onderbesteding van € 0,1 miljoen op het programma Beter Benutten II. Deze middelen blijven beschikbaar in de bestemmingsreserve Verkeer en Vervoer.

Wij stellen u voor om een bedrag van € 1,594 miljoen te onttrekken aan de reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de exploitatie 2017 van prestatie 4.4.2.

Investeringsbudget

Toelichting op het investeringsbudget

In deze grafiek geven we inzicht in het voor deze prestatie beschikbaar gestelde investeringsbudget vanuit KvO. Een investeringsbudget blijft meerjarig beschikbaar. Per jaar blijft de totale omvang daarom in principe constant. Voor deze prestatie is in totaal € 8 miljoen beschikbaar gesteld vanuit KvO. Dit vindt zijn oorsprong in 2012 (Investeringsbesluit Uitvoering Hoofdlijnenakkoord - Investeringen: tranche december 2011Goederenvervoer over water  € 0,2 miljoen). Daarnaast in 2013 ( € 7,8 miljoen). Naast dit budget zijn voor deze prestatie ook middelen beschikbaar vanuit de Reserve Verkeer en Vervoer en de Reserve Waterwegen. Die middelen komen niet terug in deze grafiek.

De staafdiagrammen geven per jaar aan wat van het totaal meerjarig investeringsbudget is besteed tot de peildatum (cumulatief gerealiseerd). Daarnaast is de bestedingsruimte op de Begroting 2016 opgenomen (resterend huidige begroting).

Het ‘resterend meerjarig budget’ is het deel van het investeringsbudget dat beschikbaar is voor realisatie in de jaren erna.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman.

Rol provincie:

Het uitvoeringsprogramma goederenvervoer over water is een Overijssels programma, getrokken door de provincie (financiering vanuit KvO).

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2017.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Project website

Website Goederenvervoer Overijssel

Mijlpalen:

De toezegging dat in 2016 een Statenbrief over de tussenresultaten van het uitvoeringsprogramma zou worden voorgelegd is achterhaald doordat de Rekenkamer Oost-Nederland in 2016 een onderzoek is gestart naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het uitvoeringsprogramma. Dit onderzoek wordt naar verwachting in december 2016 afgerond en vervolgens aangeboden aan uw Staten (2017).