4.4.1 Strategische alliantie logistiek in Overijssel

Ten behoeve van een goede economische bereikbaarheid voor het goederenvervoer intensiveren wij de samenwerking tussen de logistieke actoren (bedrijfsleven, brancheorganisaties, onderwijs, kennisinstellingen en overheden) in Overijssel in de vorm van het opzetten en faciliteren van de strategische alliantie logistiek Overijssel. We bepalen nog nader onze rol hierin. Opgave van de strategische alliantie is het opstellen van een uitvoeringsagenda. Onderdelen daarvan zijn onder meer synchromodaal transport, duurzame logistiek en invulling geven aan vestigingsbeleid.

Context

Voorkantsturing op logistiek via actieve samenwerking met stakeholders. Het gaat hierbij niet alleen om de samenwerking binnen Overijssel, maar ook om de profilering van Overijssel als logistieke regio. Hiervoor stellen we via de strategische…

Acties

  1. Opzetten strategische alliantie voor de logistieke samenwerking.

Toelichting op voortgang

De Strategische Logistieke Alliantie is operationeel. De stuurgroep en het kernteam zijn geformeerd. Er is een start gemaakt met de inrichting van vier werktafels voor het gezamenlijk opstellen van het meerjarenprogramma Goederenvervoer en logistiek.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman.

Rol provincie:

De rol en inzet van de provincie in de strategische logistieke alliantie nog nader te bepalen.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.

Mijlpalen:

Een voorstel aan uw Staten over het koersdocument, de vorming van de Strategische Logistieke Alliantie, de rol en inzet van de provincie, het gezamenlijk opstellen van het meerjarenprogramma Goederenvervoer en logistiek is vertraagd en zal in april 2017 worden aangeboden.