4.4.4 Monitoren goederenvervoer over spoor

Ten behoeve van het waarborgen van de leefbaarheid en veiligheid zoeken we met het Rijk naar een evenwichtige oplossing voor het in de toekomst (mogelijk) toenemende aantal goederentreinen in Overijssel. Indien de prognoses van het aantal goederentreinen in de toekomst sterk gaan stijgen, treden wij in overleg met Ministerie van I&M over leefbaarheids- en veiligheidsmaatregelen.

Context

Door het besluit van de staatssecretaris medio 2014 om de definitieve besluitvorming over de routekeuze in Oost-Nederland van goederentreinen in het kader van PHS uit te stellen tot 2020, bestaat onze rol de komende jaren uit het nauwlettend in de…

Acties

  1. Monitoren aantal goederentreinen en daardoor veroorzaakt geluid en ongevallenrisico's (gevaarlijke stoffen) op het hoofdspoorwegennet in relatie tot Programma hoogfrequent spoor (PHS) en aanleg derde spoor Duitsland.

Toelichting op voortgang

In mei 2016 heeft de provincie Overijssel, mede namens de provincie Gelderland, betrokken gemeenten en veiligheidsregio's,  een brief gestuurd aan staatsseretaris Dijksma. Aanleiding hiervoor waren berichten over forse overschrijdingen van de aantallen treinen met goederenvervoer (met en zonder gevaarlijke stoffen) over de spoorlijnen in Oost Nederland en de resultaten van het monitoringsprogramma van Oost. Mede naar aanleiding van deze brief heeft daarna een aantal bestuurlijke overleggen plaatsgevonden waarbij ook bestuurders van Oost Nederland aanwezig waren en heeft staatssecretaris Dijksma maatregelen getroffen om de aantallen weer zo veel mogelijk (gezien de aanleg van een derde spoor in Duitsland) te laten dalen tot binnen de normen (Basisnet). Dit heeft zij in een aantal brieven aan de Tweede Kamer en ook in antwoord op onze brief medegedeeld.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman.

Rol provincie:

De provincie Overijssel monitort de gemaakte afspraken door het Rijk.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.

Mijlpalen:

U heeft voor de zomer 2016 een afschrift van de brief aan Staatssecretaris mevrouw Dijksma ontvangen, zie PS/2016/613 Hierin uiten provincie Overijssel en haar partners haar zorgen over de toename van het aantal goederentreinen en de daarbij behorende overlast. De bijbehorende geluidsrapportages van geluidsmetingen langs alle bestaande sporen in Oost-Nederland heeft u als bijlage bij voornoemde brief ontvangen. De metingen beslaan een periode van één jaar en zijn uitgevoerd in opdracht van provincies Gelderland en Overijssel.