3.1.5 Beheer landschap

De inzet van vrijwilligers vormt een belangrijk element in ons beleid voor een aantrekkelijk landelijk gebied met een goede balans tussen natuur en economie. De afgesloten langlopende beheercontracten Groen Blauwe diensten blijven doorlopen.

Context

In het Coalitieakkoord zijn geen nieuwe middelen voorzien voor het beleid Groene en Blauwe Diensten. De bestaande langlopende beheercontracten blijven doorlopen. Vanaf 2016 sluiten wij geen nieuwe contracten. Op basis van de in 2013 uitgevoerde…

Acties

  1. Besluit over de wijze waarop wij invulling geven aan behoud van landschapskwaliteiten.

  2. Ondersteuning vrijwillig landschapsbeheer

Toelichting op voortgang

Het behoud van landschapskwaliteiten is onderwerp van gesprek in de Groene Tafels en werkateliers die wij in 2016 hebben gehouden en doorlopen in 2017. Het resultaat nemen we op in de Natuurvisie, als onderdeel van de Omgevingsvisie. Uw motie van november 2016 waarin u ons verzoekt een voorstel te doen voor Groene en Blauwe Diensten 2.0 nemen wij hier in mee.

Het vrijwillig landschapsbeheer hebben wij in 2016 ondersteund.

Financiën

Toelichting op voortgang

Het budget voor vrijwillige landschapsbeheer is in 2016 volledig gerealiseerd. Daarnaast is er binnen deze prestatie ook een budget beschikbaar voor De Gooiermars. Met een doeluitkering van het rijk (Koopmansgelden) zijn in het verleden twee agrarische bedrijven aangekocht. De bijbehorende grond is inmiddels ingezet voor realisatie van 60 ha nieuwe natuur. Beide voormalige agrarische erven zijn beschikbaar voor burgerbewoning. Eén van beide erven is inmiddels verkocht.

De resterende middelen uit de doeluitkering zijn in december 2014, middels een beschikking aan de gemeente Deventer, ingezet voor de vorming van een beheerfonds voor genoemde nieuwe natuur. Eind december 2014 is tevens het resterende deel van de eerste kavel verkocht. Bij de jaarrekening 2014 heeft u besloten de verkoopopbrengst beschikbaar te houden, om deze tezamen met de opbrengst van de te verkopen tweede kavel in te zetten voor aanvulling van het beheerfonds en voor de oprichting van een gebiedsfonds Gooiermars. De verkoop van de tweede kavel is nog niet gerealiseerd.

Wij stellen u daarom voor het restantbudget voor de Gooiermars, afkomstig uit de verkoop van de eerste kavel beschikbaar te houden voor aanvulling van het beheerfonds en oprichting van een gebiedsfonds Gooiermars.

Wij stellen u voor om € 50.000 middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf van prestatie 8.2.1 in de begroting 2017.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij.

Rol provincie:

De provincie is faciliteerder, regisseur en investeerder.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2018.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.