3.1.4 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied

Naast het beheer van natuurterreinen levert het agrarisch natuurbeheer een belangrijke bijdrage aan het realiseren van een aantrekkelijk landelijk gebied met een goede balans tussen natuur en economie. Met de subsidieregeling voor Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) ondersteunen wij beheerders, waaronder agrariërs en particulieren, bij het beheer van natuurwaarden op en direct grenzend aan landbouwgrond binnen en buiten het Nationaal Natuurnetwerk.

Context

Wij zetten het agrarisch natuurbeheer voort. Vanaf 2016 kunnen alleen nog collectieven subsidie aanvragen. Deze collectieven kunnen contracten sluiten met agrariërs en particulieren met landbouwgrond en dienen in overleg te gaan met relevante…

Acties

  1. Subsidiëren van 3.200 – 4.000 hectare agrarisch natuurbeheer, afhankelijk van subsidieaanvragen en contracten die worden beëindigd.

  2. Aanpassen natuurbeheerplan door het opnemen van waterdoelen van de Waterschappen.

Toelichting op voortgang

In 2016 hebben wij agrarisch natuurbeheer gesubsidieerd van 4.530 hectare landbouwgrond. Op 1 januari 2016 is het nieuwe stelsel agrarisch natuurbeheer ingegaan met de drie nieuwe agrarische collectieven. Met deze collectieven werken we aan verdere terugdringing van de uitvoeringskosten en effectiviteit in het stelsel. Voor het beschikbare budget sluiten we zoveel mogelijk beheercontracten af. Het aantal hectares is daarmee afhankelijk van het aantal afgesloten contracten.

We hebben in overleg met de waterschappen en agrarische collectieven waterdoelen opgenomen in het natuurbeheerplan.  Voor deze waterdoelen kunnen beheerders subsidie aanvragen in het kader van de gebiedsaanvragen voor agrarisch natuurbeheer.

Financiën

Toelichting op voortgang

De Europese co-financiering voor het agrarisch natuurbeheer 2015 is hoger dan verwacht en verwerkt bij de jaarrekening 2015. Deze meevaller is verwerkt in de realisatie 2016. De uitgaven voor agrarisch natuurbeheer zijn daarom lager dan in de begroting 2016.

Voor de transitieperiode Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (2014 – 2016) zijn in het kader van het Natuurpact afspraken gemaakt over de financiering van de kosten. Het transitietraject is in 2016 afgerond en er is een financiële eindbalans opgemaakt. Daarbij zijn de gemaakte kosten en gerealiseerde betalingen afgezet tegen de bestuurlijk gemaakte financieringsafspraken. Op basis hiervan is vastgesteld dat het ministerie van Economische Zaken per saldo, in de december circulaire, een éénmalige bijdrage aan provincies ter beschikking stelt van € 2,46 miljoen en dat provincies de transitie afronden. De provincie Overijssel ontvangt hiervan € 156.210, dit bedrag wordt bij de jaarrekening 2016 via  een resultaatbestemming toegevoegd aan de uitvoeringsreserve EHS.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij.

Rol provincie:

Voor deze prestatie vervullen wij de rol van Investeerder en uitvoerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel: