3.1.3 Beheer natuurterreinen

Het beheer van bestaande natuurterreinen en landschapselementen is nodig om een aantrekkelijk landelijk gebied met een goede balans tussen natuur en economie te realiseren. Met de subsidieregeling voor Natuur- en Landschapsbeheer (SNL), onderdeel natuurbeheer, ondersteunen wij terreineigenaren, waaronder particulieren, bij het beheer van natuurgebieden en landschapselementen binnen en buiten het Nationaal Natuurnetwerk. Daarnaast zoeken wij in overleg met partners naar nieuwe vormen van beheer buiten SNL om.

Context

Als gevolg van de decentralisatie van de natuuropgave van het Rijk naar de provincies, is ook de verantwoordelijkheid voor het natuurbeheer bij de provincies komen te liggen. In afstemming met terreineigenaren en particulieren leggen wij in het…

Acties

  1. In 2016 subsidiëren wij het beheer van 44.000 – 46.000 hectare natuur, afhankelijk van de subsidieaanvragen en contracten die worden beëindigd.

Toelichting op voortgang

In 2016 hebben wij het beheer gesubsidieerd van 47.900 ha natuur. Daarnaast hebben wij de kleine particuliere natuurbeheerders (<75 ha onder beheer) geïnformeerd over de transitie naar collectief natuurbeheer binnen deze groep. Daarop hebben zich twee nieuwe natuurcollectieven gevormd. Vanaf 1 januari 2017 zullen in totaal drie natuurcollectieven voor de provincie het aanspreekpunt zijn voor de kleine particuliere beheerders. Daarnaast wordt de lumpsum aanpak met de grote natuurbeheerders voortgezet. Voor het beschikbare budget sluiten we zoveel mogelijk beheercontracten af. Het aantal hectares is daarmee afhankelijk van het aantal afgesloten contracten.

Financiën

Toelichting op voortgang

Het budget voor natuurbeheer is in 2016, op een klein deel na volledig, gerealiseerd. Daarnaast zullen de provincies de transitie naar een collectief beheer door kleine natuurbeheerders (<75 ha) gaan realiseren.  Rijk en provincies hebben voor de periode 2017 tot en met 2022 een taakstellend transitiebedrag van € 10 miljoen afgesproken, waarvan 60% (€ 6 miljoen) door het Rijk wordt betaald en 40% (€ 4 miljoen) door provincies. De rijksbijdrage van € 6 miljoen is inclusief een meerjarige rijksbijdrage voor de uitvoering door kleine natuurbeheerders. Van deze totale rijksbijdrage wordt € 2,4 miljoen beschikbaar gesteld via de decembercirculaire 2016. De resterende bijdrage van € 3,6 miljoen wordt in de jaren 2017-2022 beschikbaar gesteld.

Wij ontvangen hiervan € 256.647, dit bedrag wordt via een resultaatbestemming toegevoegd aan de uitvoeringsreserve EHS.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij.

Rol provincie:

Voor deze prestatie vervullen wij een faciliterende rol.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel: