3.1.2 Soortenbescherming in samenhang met ruimte voor economische ontwikkeling

Door soortenbescherming zorgen wij ervoor dat natuur- en landschapskwaliteiten worden behouden. Wij voeren deze taak zo uit, dat de ruimte voor economische ontwikkeling wordt geoptimaliseerd.

Context

Met de inwerkingtreding van de Nieuwe Wet natuurbescherming in 2016 worden wij verantwoordelijk voor de uitvoering van het wettelijke soortenbeschermingsregime en in samenhang daarmee ontheffingverlening voor ruimtelijke ingrepen en actieve…

Acties

  1. Gesprekken voeren met partners over de invulling van de soortenbescherming.

  2. Verkennen van kansen voor natuurinclusief bouwen en ontwerpen.

  3. Verkennen van mogelijkheden om natuurcompensatie te vereenvoudigen.

Toelichting op voortgang

Wij zijn in 2016 gestart met gesprekken met partners over soortenbescherming tijdens de Groene Tafels. Deze gesprekken worden in 2017 vervolgd in werkateliers. Zo wordt met deze partners de concrete invulling van deze paragraaf in de Natuurvisie, als onderdeel van de Omgevingsvisie, voorbereid. In deze gesprekken nemen we tevens het natuurinclusief bouwen en de vereenvoudiging van natuurcompensatie mee.

De schade-uitkeringen van het Faunafonds maken onderdeel uit van de begroting van deze prestatie. Dit zijn vergoedingen ter compensatie van schade door natuurlijk in het wild levende beschermde dieren.  De kosten hangen onder meer samen met de aantallen beschermde dieren( zoals ganzen), de mogelijkheden voor het voorkomen van schade en het verloop van het groeiseizoen. Het budget is ingeschat op de kosten van afgelopen jaren.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij.

Rol provincie:

De provincie is initiatiefnemer en organisator.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel: