3.1.1 Uitvoering vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap

Door het verlenen van vergunningen, toezicht houden, handhaving en advisering op grond van de Natuurbeschermingswet, de Boswet, de Flora- en Faunawet en de Natuurschoonwet beschermen wij de huidige natuur- en landschapskwaliteiten en zorgen we voor het behoud van een aantrekkelijk landelijk gebied met een goede balans tussen economie en natuur.

Context

Actualisatie kaderstelling is essentieel voor het realiseren van onze ambitie. Daar waar wij bij 2. (Milieu en energie) de kaders stellen voor de milieuwetten doen wij dat in 3. (Vitaal platteland) voor de groene wetten. Hierbij is van belang dat…

Acties

  1. Binnen de wettelijke termijn verlenen van vergunningen en ontheffingen en het tijdig afhandelen van meldingen.

  2. Controleren op de naleving van de vergunningen, ontheffingen en meldingen en het optreden tegen illegaliteiten.

  3. Handhavend optreden conform onze Handhavingstrategie, zowel bestuursrechtelijk als ook strafrechtelijk.

  4. Binnen de wettelijke termijn adviseren van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RvO) met betrekking tot de aanwijzing van landgoederen op basis van de Natuurschoonwet.

  5. Organisatorische implementatie van de Wet Natuurbescherming.

Toelichting op voortgang

Met de komst van de PAS is het voor veel agrarische bedrijven het niet langer nodig een vergunning aan te vragen. In veel gevallen volstaat een melding. Het aantal verleende Natuurbeschermingswet vergunningen is daarom ook lager dan verwacht.

De geplande controles in het kader van jaarprogramma 2016 zijn uitgevoerd. Tegen de geconstateerde overtredingen is opgetreden conform onze Handhavingsstrategie.

De vergunningverlening in het kader van de Natuurschoonwet is conform en binnen de wettelijke termijn uitgevoerd.

De implementatie van de nieuwe Wet Natuurbescherming is conform plan verlopen. Er is tevens aandacht besteed aan het voorlichten van gemeenten en bedrijven.

Financiën

Toelichting op voortgang

Van het budget voor deze prestatie heeft € 1,4 miljoen betrekking op vergunningverlening.  Zoals bij de inhoudelijke toelichting vermeld zijn er in 2016 minder aanvragen dan begroot. Als gevolg hiervan blijven de legesopbrengst in 2016 ruim € 1,1 miljoen achter bij de begroting. Daar staat tegenover dat de kosten voor externe inhuur voor het tijdig behandelen van aanvragen ook ruim lager uitvallen.

Overigens heeft deze ontwikkeling ook tot een financieel voordeel geleid in de personeelsgebonden kosten. De vrijvallende eigen personeelscapaciteit voor vergunningverlening is op andere taken ingezet waardoor de inhuur van personeel lager is uitgevallen. Dit voordeel komt niet op deze prestatie tot uiting maar op de aan Kerntaak 3 in zijn geheel toegerekende personeelsgebonden kosten. Daarom heeft deze prestatie een rode financiële kleurscore.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij.

Rol provincie:

De rol van de provincie is uitvoeren van de wettelijke taak.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel: