2.1.3 Realiseren van een betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam regionaal energienetwerk (deelneming Enexis)

Door het aandeelhouderschap Enexis beheren en ontwikkelen we de infrastructuur voor energie ten behoeve van energiezekerheid voor inwoners, ondernemers en instellingen. De infrastructuur is beschikbaar voor zowel hernieuwbare, als niet-hernieuwbare energie, waarbij het in balans brengen van vraag en aanbod en een optimaal gebruik van het energienetwerk de belangrijke opgaven zijn. Naast beheer en vervanging van bestaande netten zijn investeringen nodig voor het aansluiten van decentrale opwekking van hernieuwbar energie, waardoor het aandeel hernieuwbare energie in het totale verbruik stijgt.

Context

Met de deelneming Enexis investeren we in regionale energienetwerken voor gas en licht. De netbeheerders Cogas en Rendo zijn in handen van gemeenten, maar beheren en realiseren eveneens regionale energieinfrastructuur. Het aandeelhouderschap van…

Acties

  1. Het uitoefenen van het aandeelhouderschap van Enexis door: - Sturen op de doelen van het strategisch plan van Enexis. - Uitvoeren van de jaarlijkse beleidsplannen. - Vaststelling van de jaarrekening, met inbegrip van het daarbij behorende dividendbeleid.

Toelichting op voortgang

Bij het uitoefenen van ons aandeelhouderschap is de bijstelling van het Strategisch Plan voor Enexis aan bod, waarbij onze inzet is dat Enexis een stimulerende en uitnodigende rol speelt voor de overgang naar hernieuwbare energie. Het nieuwgevormde dochterbedrijf Enpulse zal daar capaciteit en expertise voor inzetten, bijvoorbeeld via Buurkracht. Maar ook investeringen in Elektriciteits-, gas- en warmtenetten (ca 55 mln/jaar) zullen meer gericht worden op een groter aandeel decentrale duurzame energie. Bij de Rijksoverheid hebben wij bepleit dat de regionale netwerkbedrijven de ruimte houden en krijgen voor een actieve rol in de energietransitie .

Financiën

Toelichting op voortgang

geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Annemieke Traag.

Rol provincie:

De rol van de provincie in deze prestatie is de rol van aandeelhouder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.