2.6.1 Beleidsonderzoek, -ontwikkeling en -be´nvloeding (landelijk en Europees)

Wij doen beleidsonderzoek en verkenningen om de basis kwaliteit van lucht, water, geluid en bodem in de toekomst beter te beschermen. Wij beïnvloeden het beleid van andere overheden om betere randvoorwaarden te realiseren om de basiskwaliteit nu en in te toekomst te herstellen, te behouden en te verbeteren.

Context

Voortzetting van de beleidslijn uit het programma Gezond en veilig Leefmilieu; deel het uitvoeren van onderzoek en verkenningen voor de ontwikkeling van nieuw beleid. Vanuit onze opgaven en belangen beïnvloeden wij de nationale en Europese…

Acties

  1. Verkenning circulaire economie.

  2. Verkenning duurzame ontwikkeling Overijssel.

Toelichting op voortgang

Het onderwerp circulaire economie is in 2016 verkend. Circulaire economie is nu in verschillende provinciale programma's een aandachtspunt. In het voorjaar van 2017 komen we met een brief over de stand van zaken, waarin het proces beschreven wordt om tot een actieplan te komen.

In 2016 hebben we het Programma Duurzaamheid opgesteld. Dit wordt begin 2017 ter besluitvorming aan u voorgelegd. Duurzaamheid is een van de rode draden uit de Omgevingsvisie en een belangrijke onderlegger in veel programma’s en projecten.

Financiën

Toelichting op voortgang

In 2016 is het nieuwe convenant Landelijk Meldpunt Afval ondertekend door de betrokken partijen, waaronder het IPO. In dit convenant is afgesproken dat provincies niet langer verantwoordelijk zijn voor de bekostiging van het Landelijk Meldpunt Afval. Gelijktijdig is de uitkering provinciefonds vanaf 2017 verlaagd.

Daarnaast was € 0,1 miljoen beschikbaar als uitvoeringsbudget voor incidentele opdrachten. Dit budget behoefde slechts in beperkte mate te worden aangesproken.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Annemieke Traag.

Rol provincie:

De provincie is beleidsbepaler.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.